Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Ośrodek specjalistyczny – leczenie raka jelita grubego w ramach Colorectal Cancer Unit

LUX MED Onkologia, na mocy umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczy kompleksową opiekę onkologiczną wobec osób chorujących na nowotwory jelita grubego. Opiekę tę koordynuje Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego, nazywane też CCU (Colorectal Cancer Unit/Colon Unit).

Wszystkie działania z zakresu diagnostyki, leczenia i monitorowania efektów leczenia, które opisujemy na tej stronie są w LUX MED Onkologia bezpłatne dla ubezpieczonych Pacjentek i Pacjentów – świadczenia finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

CCU to jednostka wyspecjalizowana w kompleksowej terapii raka jelita grubego. W jej ramach diagnozujemy i leczymy osoby pacjenckie we wszystkich stadiach choroby, oferując wszystkie dostępne, a zarazem optymalne metody leczenia nowotworów jelita grubego.

Jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie wielodyscyplinarnej komórki Colorectal Cancer Unit w LUX MED Onkologia jest Oddział Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu LUX MED Onkologia przy ul. Św. Wincentego 103 w Warszawie.

Jeśli chcesz diagnozować się i leczyć na NFZ w ramach Colorectal Cancer Unit, zapraszamy do kontaktu z LUX MED Onkologia. Zadzwoń pod numer: (22) 430 87 00 lub napisz do nas wiadomość na adres: aos.rej.onkologia@luxmed.pl.

Opieka koordynatora

Pacjentki i Pacjenci z podejrzeniem nowotworu jelita grubego od początku swojej drogi trafiają pod opiekę wykwalifikowanego koordynatora. Dzięki temu znają poszczególne etapy diagnostyki i leczenia, czują się lepiej poinformowani, a po potwierdzeniu choroby wykazują większe zaangażowanie w proces diagnostyczno-leczniczy.

W ramach CCU koordynator współpracuje z lekarzem prowadzącym oraz Wielodyscyplinarnym Zespołem Terapeutycznym. W jego skład wchodzą:

 • chirurg (chirurg ogólny, chirurg onkolog),
 • gastroenterolog,
 • onkolog kliniczny,
 • lekarz specjalista radioterapii,
 • radiolog,
 • patomorfolog.

Dzięki wysokim kwalifikacjom i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów, ścisłej współpracy i koordynacji działań, ale także empatii w stosunku do Pacjentek i Pacjentów z rakiem jelita grubego, Zespół Colorectal Cancer Unit LUX MED Onkologia zapewnia kompleksową opiekę na najwyższym poziomie.

Warunki czasowe realizowania modułów

Koordynowane działania to również optymalizowanie czasu od momentu zgłoszenia się pacjenta do podjęcia decyzji o planie leczenia i samego leczenia.

Warunki czasowe realizacji poszczególnych modułów diagnostyki i leczenia są monitorowane na bieżąco i przekazywane do Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego. Wnioski przekazywane są osobom decyzyjnym do poprawy organizacji. Taki system  zapewnia stałe doskonalenie się w coraz lepszej opiece nad pacjentami.

Koordynowana opieka oparta na procesie stałego doskonalenia się oraz najkrótszy optymalny czas na podjęcie decyzji o leczeniu i samo leczenie wyróżnia Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego działające w LUX MED Onkologia

Kwalifikacja do diagnostyki w ramach Colorectal Cancer Unit

Do leczenia w ramach CCU kwalifikujemy Pacjentki i Pacjentów:

 1. z podejrzeniem nowotworu złośliwego jelita grubego lub odbytnicy,
 2. leczonych z powodu nowotworu złośliwego jelita grubego lub odbytnicy.

Uwaga Pacjentki i Pacjenci kierowani do LUX MED Onkologia z Programu Onkonawigator Grupy Luxmed! Prosimy o pozyskanie dokumentacji medycznej z Luxmed i dostarczenie jej na pierwszą wizytę u nas. Ponieważ systemy medyczne Luxmed i LUX MED Onkologia nie są tożsame, nasi lekarze nie będą mieli dostępu do wyników badań lub/i informacji na temat wdrożonego leczenia.

Moduły w ramach Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego

Działanie Colorectal Cancer Unit opiera się na modułach: diagnostycznym, leczniczym oraz monitorującym.

Dobór poszczególnych badań i realizacja planu leczenia zależy od wskazań medycznych – decyduje o nim lekarz prowadzący.

Diagnostyka

Moduł diagnostyczny składa się z konsultacji lekarskich (onkologicznych, pozaonkologicznych i psychologicznych) oraz szeregu badań:

 1. Badania obrazowe

Lista badań obrazowych obejmuje około 20 pozycji i zawiera:

 • badania ultrasonograficzne (USG),
 • rentgeny (RTG),
 • tomografie komputerowe z kontrastem lub bez,
 • rezonanse magnetyczne z kontrastem lub bez.
 1. Badania obrazowe radioizotopowe

To przede wszystkim badanie PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna), które pozwala wykryć najmniejsze zmiany nowotworowe, w tym przerzuty:

 • Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18 FDG we wskazaniach onkologicznych,
 • Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych.
 1. Procedury endoskopowe i zabiegowe

Lista procedur obejmuje 20 pozycji w ramach następujących kategorii:

 • Badania endoskopowe (m.in. kolonoskopia, rektoskopia)
 • Zabiegi endoskopowe/laparoskopowe (m.in. endoskopowe usuwanie polipów z jelita grubego i odbytnicy)
 • Zabiegi diagnostyczne (m.in. nakłucie otrzewnej w celu pobrania materiału do analizy)
 • Biopsje (w tym biopsje węzłów chłonnych)
 1. Diagnostyka patomorfologiczna oraz ocena biomarkerów predykcyjnych
  • a) ocena histologiczna i cytologiczna,
  • b) badania genetyczne niestabilności mikrosatelitarnej:
   • ekspresja białek genów naprawy błędów replikacji DNA: MLH1, MSH2, MLH6, PMS2 (genów mutatorowych, Mismatch Repair Proteins),
   • obecna reakcja jądrowa,
   • utrata reakcji jądrowej,
  • c) czynniki predykcyjne:
   • ocena biomarkerów predykcyjnych – onkogenów BRAF, RAS , niestabilności mikrosatelitarnego DNA i genów naprawy DNA (MMR) oraz innych biomarkerów predykcyjnych zgodnie z postanowieniami aktualnego programu lekowego określonego obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 1. Badania laboratoryjne/biochemiczne

Nasze laboratoria mają możliwość przebadania setek parametrów. Listę badań, które najczęściej wykonujemy w ramach diagnostyki onkologicznej, można znaleźć na stronie: Diagnostyka laboratoryjna.

 1. Badania serca

W ramach modułu diagnostycznego wykonujemy również elektrokardiogram.

Zakończenie etapu diagnostycznego następuje, gdy postawione zostało rozpoznanie:

 • inne niż nowotwór jelita grubego – następuje zamknięcie karty DILO i koniec diagnostyki,
 • zmiana łagodna, niewymagająca leczenia – następuje zamknięcie karty DiLO i zakończenie działań w ramach Colorectal Cancer Unit,
 • raka jelita grubego – pacjent przechodzi do modułu leczenie.

Leczenie onkologiczne

Do leczenia onkologicznego w ramach Colorectal Cancer Unit kwalifikuje Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny, do którego należy również lekarz prowadzący. To ten zespół, w ramach obligatoryjnego konsylium, decyduje o planie leczenia w zależności od wskazań i preferencji Pacjenta.

Moduł leczenia zawiera:

 1. Leczenie zabiegowe

Lista możliwych zabiegów obejmuje około 15 pozycji, są wśród nich zabiegi chirurgiczne obejmujące jelito grube (m.in. endoskopowa resekcja guza jelita grubego czy hemikolektomia) oraz węzły chłonne.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonujemy w Szpitalu Św. Wincentego LUX MED Onkologia. Więcej informacji na ten temat w artykule: Gdzie operować raka? Poznaj Szpital Św. Wincentego LUX MED Onkologia

 1. Leczenie radioterapią/brachyterapią

Zarówno teleradioterapia, jak i brachyterapia, opierają się na napromienianiu tkanek nowotworowych. Brachyterapia to radioterapia podana z bardzo bliskiej odległości. Celem obu procedur jest dotarcie do komórek nowotworowych i zniszczenie ich wysoką dawką promieniowania.

Leczenie w tym zakresie prowadzimy w ramach umów z renomowanymi ośrodkami dysponującymi odpowiednią aparaturą.

 1. Leczenie farmakologiczne systemowe

Leczenie systemowe to leczenie, któremu jest poddawany cały organizm chorego. Jego celem jest całkowite wyeliminowanie komórek nowotworowych, w tym mikroprzerzutów.

W zakres leczenia systemowego raka jelita grubego wchodzą:

 • Chemioterapia – leczenie z użyciem cytostatyków – leków doprowadzających do śmierci komórek nowotworowych,
 • Immunoterapia – leczenie prowadzące do aktywacji układu immunologicznego w celu zwalczania komórek nowotworowych (uwaga – brak refundacji),
 • Programy lekowe – leczenie z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych leków ukierunkowanych molekularnie, prowadzone w przypadku bardzo konkretnych wskazań.
 1. Leczenie skojarzone

W uzasadnionych klinicznie przypadkach, możliwość zastosowania u pacjenta jednoczasowej chemioterapii i radioterapii (RCHT).

 1. Leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe

Najlepszą drogą odżywiania jest droga doustna, ale w przypadku wielu pacjentów z rakiem jelita grubego konieczne może okazać się żywienie dojelitowe lub pozajelitowe.

 1. Leczenie w ramach poradni
 • Konsultacja psychologiczna lub psychoonkologiczna,
 • Konsultacja stomijna – poradę z zakresu stomii, jej pielęgnacji oraz życia z nią,
 • Konsultacja dietetyczna – porada żywieniowa udzielana przez dietetyka klinicznego planującego dietę w oddziale szpitalnym.

Monitorowanie

Monitorowanie efektów leczenia dotyczy Pacjentów leczonych z powodu nowotworu złośliwego jelita grubego oraz po tymże leczeniu. Opiera się na wizytach kontrolnych i badaniach diagnostycznych. Trwa przez 5 lat od zakończenia leczenia.

 1. w przypadku raka okrężnicy:
  • badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz badanie markera nowotworowego CEA co 3-6 miesięcy przez 3 lata, następnie co 6-12 miesięcy do 5 lat,
  • kolonoskopia w ciągu 2 lat po zabiegu operacyjnym (w ciągu 1 roku po zabiegu operacyjnym, jeśli nie była wykonywana przed operacja), następnie co 3-5 lat,
  • badania obrazowe jamy brzusznej, miednicy małej i klatki piersiowej (TK) co 4-6 miesięcy przez 3 lata – u pacjentów w stopniu minimum II z niekorzystnymi czynnikami ryzyka.
 2. w przypadku raka odbytnicy:
  • badanie podmiotowe i przedmiotowe co 3-6 miesięcy przez 2 lata,
  • kolonoskopia w ciągu 2 lat po zabiegu operacyjnym (w ciągu 1 roku po zabiegu operacyjnym, jeśli nie była wykonywana przed operacją), następnie co 3-5 lat,
  • badania obrazowe jamy brzusznej, miednicy małej i klatki piersiowej (TK) co 4-6 miesięcy przez 3 lata – u pacjentów w stopniu minimum II z niekorzystnymi czynnikami ryzyka,
  • badanie markera nowotworowego CEA co 3-6 miesięcy przez 3 lata.

Zapraszamy do kontaktu z LUX MED Onkologia: (22) 430 87 00, aos.rej.onkologia@luxmed.pl.

Konsultacja medyczna: Dr n. med. Tomasz Sarosiek, onkolog kliniczny, Zastępca Dyrektora Medycznego ds. Nauki i Szkoleń LUX MED Onkologia.

Czytaj więcej:

Close Menu