Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

LUX MED Onkologia
Szpital Szamocka

tel.: 22 430 87 00

ul. Szamocka 6,
01-748 Warszawa

LUX MED Onkologia – Szpital Szamocka

UWAGA! Ze względu na bezpieczeństwo Pacjentów i personelu odwiedziny na oddziale hematoonkologii w Szpitalu Szamocka LUX MED Onkologia zostają ograniczone do wyjątkowych sytuacji uzasadnionych stanem zdrowia Pacjenta. Wstrzymanie odwiedzin obowiązuje do odwołania.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarze specjaliści udzielają świadczeń w zakresie których wykonują badania lekarskie, udzielają albo zlecają niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz przepisują konieczne leki. Ponadto wykonują także zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych.

Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu umożliwiamy pacjentom wczesne wykrycie zmian nowotworowych oraz zwiększenie szans na wyleczenie.

UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

W naszej przychodni w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcjonują poradnie:

 1. Poradnia Onkologiczna –w poradni udzielane są porady i konsultacje specjalistyczne, ustalane wskazania do hospitalizacji, przeprowadzana jest diagnostyka i prowadzone leczenie, w tym chemioterapia w trybie ambulatoryjnym, przeprowadzana jest także okresowa kontrola skuteczności leczenia. Lekarze udzielają konsultacji zarówno u osób z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i rozpoznaną już chorobą. W poradni możliwe jest wykonanie diagnostyki chorób nowotworowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych.  Udzielane są również konsultacje  w kierunku kwalifikacji do leczenia w ramach radioterapii. Do Poradni Onkologicznej nie jest wymagane skierowanie, a dzięki dużej ilości specjalistów czas oczekiwania na wizytę jest krótki.
 2. Poradnia Hematologiczna – w poradni lekarze specjaliści podejmują działania w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu chłonnego (chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, przewlekłe białaczki limfocytowe) oraz chorób układu krwiotwórczego (nowotwory mielodysplastyczne, nowotwory mieloproliferacyjno-mielodysplastyczne, przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne, przewlekłe białaczki szpikowe, ostre białaczki szpikowe i limfoblastyczne. Pełen zakres leczonych chorób na stronie: Hematoonkologia. Do Poradni Hematologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

LECZENIE SZPITALNE

Świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, które nie mogą być realizowane w warunkach leczenia ambulatoryjnego. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu oraz pielęgnacji hospitalizowanych pacjentów. Leczenie szpitalne obejmuje także świadczenia chemioterapii, jak również badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych. Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania.

UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji na naszych oddziałach pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu zapewniamy pacjentom podjęcie szybkiego leczenia szpitalnego, zwiększając tym samym szanse na wyleczenie. Pacjent u którego w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub u którego lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy, ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty DILO, bez skierowania.

W szpitalu udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w wielu zakresach:

 1.  Hospitalizacje:
  • a) Oddział Gastroenterologii – na oddziale wykonywany jest szereg procedur gastroenterologicznych takich jak: gastroskopia, kolonoskopia, ESD, duża polipektomia, mukozektomia, gastroskopia z rozszerzaniem przełyku, gastroskopia z protezowaniem przełyku, ECPW, PTC, PTC+ECPW, enteroskopia, EUS, PEG,
  • b) Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii – na oddziale przeprowadzane jest kompleksowe leczenie nowotworów złośliwych. Leczenie zależy przede wszystkim od stopnia ich zaawansowania i zaplanowanego sposobu postępowania. Oddział posiada możliwość pełnej diagnostyki chorych na nowotwory złośliwe. We współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi naszej placówki zapewniamy dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych badań obrazowych oraz laboratoryjnych. Są one niezbędne do właściwego rozpoznania choroby, ustalenia jej zaawansowania, a w trakcie leczenia służą ocenie skuteczności zastosowanej terapii. U pacjentów prowadzimy chemioterapię (m.in w oparciu o programy lekowe) oraz hormonoterapię. Ważnym elementem działalności oddziału jest również leczenie objawów ubocznych i powikłań po leczeniu cytostatykami. W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w warunkach ambulatoryjnych, gdzie zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia. Na oddziale pacjenci objęci są także opieką psychologiczną.
  • c) Oddział Hematoonkologii – oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką oraz leczeniem nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego. Pełen zakres leczonych chorób na stronie: Hematoonkologia. W oddziale nie wykonuje się: allogenicznych transplantacji szpiku kostnego, diagnostyki i leczenia ostrych białaczek szpikowych i limfoblastycznych kwalifikujących się do intensywnego leczenia cytostatycznego, zaawansowanej diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i trombofilii. Placówka zapewnia dostęp do nowoczesnych badań obrazowych oraz laboratoryjnych, opieki psychologicznej i dietetycznej, jak również opieki rehabilitacyjnej. Chemioterapia przeprowadzana jest w trzech wariantach: chemioterapia w trakcie hospitalizacji, chemioterapia na oddziale w trybie jednodniowym oraz chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych.
 2. Chemioterapia – chemioterapia jest jedną z metod leczenia nowotworów. W zależności od typu nowotworu, stadium jego rozwoju oraz kondycji pacjenta może być stosowana jako podstawowa terapia lub jedynie część wspomagająca leczenie skojarzone z radioterapią i chirurgią onkologiczną. Chemioterapia została stworzona w celu niszczenia komórek nowotworowych. Może być ona podawana dożylnie, bezpośrednio do jam ciała lub doustnie w formie tabletek, w zależności od tego jakie leki są zastosowane w chemioterapii.
  Chemioterapia w naszym szpitalu realizowana jest na Oddziale Onkologii Klinicznej/Chemioterapii i może być stosowana przed operacją, po operacji lub jako samodzielna metoda leczenia. W szpitalu wykonywana jest chemioterapia w trzech wariantach: chemioterapia w trakcie hospitalizacji, chemioterapia na oddziale w trybie jednodniowym oraz chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych.
 3. Wszczepianie portów dożylnych – Port naczyniowy to rodzaj trwałego dostępu do żyły, który jest wykorzystywany przede wszystkim do prowadzenia chemioterapii u pacjentów onkologicznych. Ułatwia on dożylne podawanie leków i płynów oraz pobieranie krwi do badań. Jest dostępem bezpiecznym, ryzyko powikłań związanych z jego posiadaniem jest niewielkie, nie powoduje dużych ograniczeń aktywności fizycznej i jest dobrze tolerowany przez pacjentów.
 4. Programy Lekowe
  W ramach leczenia chorób nowotworowych  istotna rolę odgrywają terapie wdrażane w Programach  Lekowych, dzięki nim chorzy mają dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych terapii onkologicznych i hematoonkologicznych.  Włączanie  leczenia wg tych programów pozwala na ordynowanie Pacjentom leków uznanych za najnowocześniejsze spośród aktualnie dostępnych w Polsce.
  Przeczytaj więcej: Kliknij tutaj
 5. Szybka terapia onkologiczna – pakiet onkologiczny
  Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. W ramach pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby.
  Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.
  Od 1 stycznia 2015 r. kartę DILO może pacjentowi wydać:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy
  • lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę
  • lekarz w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

AMBULATORYJNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonujemy na podstawie skierowania (które należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji):

 1. Badania Tomografii Komputerowej – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

W LUX MED Onkologia realizujemy profilaktyczne programy zdrowotne, mające na celu wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. Regularne badania osób kwalifikujących się do poszczególnych programów pozwalają wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym etapie choroby, co w większości przypadków pozwala na skuteczniejsze leczenie.

W LUX MED Onkologia przy ulicy Szamockiej 6 w Warszawie realizujemy Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego. W jego ramach można wykonać bezpłatne badanie kolonoskopowe.

Więcej informacji (w tym kryteria kwalifikacji do programów): Dla Pacjenta – Profilaktyka.

BADANIA KLINICZNE

Szpital aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków onkologicznych jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale niefinansowanych przez NFZ. Badania te często prowadzone są w przypadku zaawansowanych stadiów choroby nowotworowej, gdzie dotychczasowe leczenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Jest to więc szansa dla tych chorych na podjęcie jeszcze jednej próby leczenia.

LECZENIE KOMERCYJNE

AOS – lekarze specjaliści

 • onkolog kliniczny – dr n.med. Tomasz Sarosiek, koszt wizyty 330 zł, czwartki 16.00-18.00.
 • psycholog – mgr Luiza Żbikowska – cena 260 zł, wtorek/czwartek 15.00-18.00
 • neurolog – lek. Cecylia Rajczewska-Oleszkiewicz, koszt wizyty: 289 zł, środa 8.20-10.00

Badania obrazowe i laboratoryjne

 • Badania krwi i moczu
 • TK
 • RTG
 • USG
 • Płukanie PORTU

Leczenie szpitalne

 • Hospitalizacja i chemioterapia w Oddziale Chemioterapii Dziennej oraz Oddziale Onkologii Klinicznej
 • procedury z zakresu gastroenterologii (kolonoskopia, gastroskopia, ECPW, EUS, PTC, ECPW/PTC, gastroskopia rozszerzająca zwężenia przełyku, gastroskopia z protezowaniem przełyku, kolonoskopia rozszerzająca zwężęnia j. grubego, kolonoskopia  z polipektomią, gastroskopia z polipektomią, resekcja podśluzówkowa guza (ESD), enteroskopia – fiberoskopia jelita cienkiego)

KONTAKT I MAPA DOJAZDU

Recepcja Izby Przyjęć tel.: 22 430 87 00

fax: 22 469 83 91

rej.sz.onkologia@luxmed.pl

Czynne:  pn.-pt.

godz.: 7.00-15.00

Recepcja Poradni Onkologicznej tel.: 22 430 87 00 Czynne:  pn.-pt.

godz.: 7.00-19.00

Recepcja Poradni Specjalistycznej tel.: 22 430 87 00 Czynne:  pn.-pt.

godz.: 7.00-19.00

Recepcja Endoskopii
(ECPW, PEG, EUS)
tel.: 22 430 87 00

rej.sz.onkologia@luxmed.pl

Czynne:  pn.-pt.

godz.: 7.00-17.00

NASZ ZESPÓŁ

LUX MED Onkologia

1Dyrektor Medyczny ds. Zabiegowych LUX MED OnkologiaProf. dr hab. n. med. Sobocki Jacek
13Naczelny Lekarz Onkolog - Dyrektor Onkologii Klinicznej LUX MED OnkologiaDr n. med. Różanowski Paweł
38Z-ca Dyrektora Medycznego ds. PielęgniarstwaMgr Staniak Agnieszka

Poradnia hematologiczna

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

46Kierownik AdministracyjnyLek. Gruba Krzysztof
116LekarzLek. Czerwińska Anna
116LekarzLek. Cwynar Bogusław
116LekarzLek. Kowalewski Dariusz
116LekarzLek. Gruber Iwona
116LekarzLek. Makowska Iwona
116LekarzLek. Kowalczyk Magdalena
116LekarzLek. Włodarkiewicz Robert
128Kierownik Opieki MedycznejMgr Jusińska Urszula

Poradnia onkologiczna

Oddział hematoonkologii

113LekarzDr n. med. Świeboda-Sadlej Anna
113LekarzDr n. med. Salomon-Perzyński Aleksander
113LekarzDr n. med. Barankiewicz Joanna
116LekarzLek. Gackowska-Małek Dorota
116LekarzLek. Nita Ewa
116LekarzLek. Chmielewska Lidia
116LekarzLek. Szafran Paulina
116LekarzLek. Jakacka Natalia
128Kierownik Opieki MedycznejMgr Grądzka Paulina
138Pielęgniarka prowadzącaMgr Otocka-Kołtek Małgorzata
138Pielęgniarka prowadzącaMgr Sokolnicka Michalina

Oddział onkologii klinicznej i chemioterapii

8Pielęgniarz prowadzącyMgr Król Maciej
43Kierownik AdministracyjnyDr n. med. Kardas Joanna
106Z-ca Dyrektora Medycznego ds. Standardów Medycznych i Akredytacji w LUX MED OnkologiaLek. Stelmaszuk Małgorzata
113LekarzDr n. med. Heleniak Hubert
113LekarzDr n. med. Barzał Justyna
116LekarzLek. Jankowska Agnieszka
116LekarzLek. Wójcik-Klikiewicz Barbara
116LekarzLek. Nowak Izabela
116LekarzLek. Sokołowska Joanna
116LekarzLek. Owsik Karolina
116LekarzLek. Fałkowski Adam
116LekarzLek. Morawski Paweł
128Kierownik Opieki MedycznejMgr Cendrowski Maciej
137Pielęgniarka prowadzącaLic. piel. Ruta Natalia
138Pielęgniarka prowadzącaMgr Sionek Olga
138Pielęgniarka prowadzącaMgr Śmigielska Weronika
156Rezydent / stażystaLek. Bara-Opalińska Angelika
156Rezydent / stażystaLek. Niemczuk Magda
156Rezydent / stażystaLek. Roguska Milena
156Rezydent / stażystaLek. Skibniewska Wioleta

Zakład Diagnostyki Obrazowej

0Za-ca Dyrektora Onkologii Klinicznej ds. ZDODr hab. n. med. Tacikowska Małgorzata
110LekarzProf. n. med. Studniarek Michał
113LekarzDr n. med. Kotkowski Marcin
113LekarzDr n. med. Rotkiewicz Arkadiusz
116LekarzLek. Żołyniak-Dominiak Agata
116LekarzLek. Krygowska Aneta
116LekarzLek. Dobner-Madej Anna
116LekarzLek. Kwiatkowski Bartłomiej
116LekarzLek. Sypek-Saleh Dorota
116LekarzLek. Durska Ewa
116LekarzLek. Bajera-Mitschein Iwona
116LekarzLek. Haratyn Jacek
116LekarzLek. Iwanowski Jarosław
116LekarzLek. Ruczkowska Joanna
116LekarzLek. Wudarska Justyna
116LekarzLek. Rupińska Katarzyna
116LekarzLek. Kamińska Krystyna
116LekarzLek. Polewiak Lilianna
116LekarzLek. Kwasiuk Marcin
116LekarzLek. Obłąkowska Maria
116LekarzLek. Jędrzejczyk Mariusz
116LekarzLek. Gałwa Michał
116LekarzLek. Skrzos-Buciak Monika
116LekarzLek. Strzelecka-Fijałkowska Monika
116LekarzLek. Godlewska-Michalec Olga
116LekarzLek. Ferek-Pokrywka Sylwia
116LekarzLek. Wajda Tomasz
116LekarzLek. Szymańska Urszula
116LekarzLek. Moskal Wojciech
116LekarzLek. Wyrzykowski Wojciech
116LekarzLek. Lichota Katarzyna
116LekarzLek. Nowicki Jakub
120Kierownik Opieki Medycznej Oniszk Agnieszka

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi

8KierownikMgr Rzepska Jolanta

Oddział gastroenterologii

Poradnia gastroenterologiczna

Apteka Szpitalna

168Kierownik Apteki Szpitalnej / Koordynator Gospodarki LekiemMgr Kolasa Tomasz
Close Menu