Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

LUX MED Onkologia
Szpital Szamocka

tel.: 22 430 87 00

ul. Szamocka 6,
01-748 Warszawa

LUX MED Onkologia – Szpital Szamocka

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarze specjaliści udzielają świadczeń w zakresie których wykonują badania lekarskie, udzielają albo zlecają niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz przepisują konieczne leki. Ponadto wykonują także zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych.

Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu umożliwiamy pacjentom wczesne wykrycie zmian nowotworowych oraz zwiększenie szans na wyleczenie.

UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

W naszej przychodni w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcjonują poradnie:

 1. Poradnia Onkologiczna –w poradni udzielane są porady i konsultacje specjalistyczne, ustalane wskazania do hospitalizacji, przeprowadzana jest diagnostyka i prowadzone leczenie, w tym chemioterapia w trybie ambulatoryjnym, przeprowadzana jest także okresowa kontrola skuteczności leczenia. Lekarze udzielają konsultacji zarówno u osób z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i rozpoznaną już chorobą. W poradni możliwe jest wykonanie diagnostyki chorób nowotworowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych.  Udzielane są również konsultacje  w kierunku kwalifikacji do leczenia w ramach radioterapii. Do Poradni Onkologicznej nie jest wymagane skierowanie, a dzięki dużej ilości specjalistów czas oczekiwania na wizytę jest krótki.
 2. Poradnia Hematologiczna – w poradni lekarze specjaliści podejmują działania w zakresie diagnostyki i leczenia: niedokrwistości, skaz krwotocznych, nowotworów krwi i układu chłonnego (białaczka, chłoniaki). Do Poradni Hematologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

LECZENIE SZPITALNE

Świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, które nie mogą być realizowane w warunkach leczenia ambulatoryjnego. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu oraz pielęgnacji hospitalizowanych pacjentów. Leczenie szpitalne obejmuje także świadczenia chemioterapii, jak również badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych. Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania.

UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji na naszych oddziałach pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu zapewniamy pacjentom podjęcie szybkiego leczenia szpitalnego, zwiększając tym samym szanse na wyleczenie. Pacjent u którego w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub u którego lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy, ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty DILO, bez skierowania.

W szpitalu udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w wielu zakresach:

 1.  Hospitalizacje:
  • a) Oddział Gastroenterologii – na oddziale wykonywany jest szereg procedur gastroenterologicznych takich jak: gastroskopia, kolonoskopia, ESD, duża polipektomia, mukozektomia, gastroskopia z rozszerzaniem przełyku, gastroskopia z protezowaniem przełyku, ECPW, PTC, PTC+ECPW, enteroskopia, EUS, PEG,
  • b) Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii – na oddziale przeprowadzane jest kompleksowe leczenie nowotworów złośliwych. Leczenie zależy przede wszystkim od stopnia ich zaawansowania i zaplanowanego sposobu postępowania. Oddział posiada możliwość pełnej diagnostyki chorych na nowotwory złośliwe. We współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi naszej placówki zapewniamy dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych badań obrazowych oraz laboratoryjnych. Są one niezbędne do właściwego rozpoznania choroby, ustalenia jej zaawansowania, a w trakcie leczenia służą ocenie skuteczności zastosowanej terapii. U pacjentów prowadzimy chemioterapię (m.in w oparciu o programy lekowe) oraz hormonoterapię. Ważnym elementem działalności oddziału jest również leczenie objawów ubocznych i powikłań po leczeniu cytostatykami. W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w warunkach ambulatoryjnych, gdzie zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia. Na oddziale pacjenci objęci są także opieką psychologiczną.
  • c) Oddział Hematoonkologii – oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką oraz leczeniem nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego jak również guzów litych. W zakres leczenia wchodzą takie jednostki chorobowe jak: szpiczak mnogi, chłoniaki ziarnicze oraz nieziarnicze, zespoły mielodysplastyczne oraz przewlekłe białaczki limfocytowe. Oddział nie prowadzi diagnostyki i leczenia ostrych białaczek. Z zakresu onkologii klinicznej zespół zajmuje się leczeniem nowotworów płuc, układu pokarmowego, piersi oraz układu moczowo-płciowego. Działalność oddziału obejmuje również leczenie objawów ubocznych i powikłań po zastosowanym leczeniu cytotoksycznym. Placówka zapewnia dostęp do nowoczesnych badań obrazowych oraz laboratoryjnych, opieki psychologicznej i dietetycznej, jak również opieki rehabilitacyjnej. Chemioterapia przeprowadzana jest w trzech wariantach: chemioterapia w trakcie hospitalizacji, chemioterapia na oddziale w trybie jednodniowym oraz chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych.
 2. Chemioterapia – chemioterapia jest jedną z metod leczenia nowotworów. W zależności od typu nowotworu, stadium jego rozwoju oraz kondycji pacjenta może być stosowana jako podstawowa terapia lub jedynie część wspomagająca leczenie skojarzone z radioterapią i chirurgią onkologiczną. Chemioterapia została stworzona w celu niszczenia komórek nowotworowych. Może być ona podawana dożylnie, bezpośrednio do jam ciała lub doustnie w formie tabletek, w zależności od tego jakie leki są zastosowane w chemioterapii.
  Chemioterapia w naszym szpitalu realizowana jest na Oddziale Onkologii Klinicznej/Chemioterapii i może być stosowana przed operacją, po operacji lub jako samodzielna metoda leczenia. W szpitalu wykonywana jest chemioterapia w trzech wariantach: chemioterapia w trakcie hospitalizacji, chemioterapia na oddziale w trybie jednodniowym oraz chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych.
 3. Wszczepianie portów dożylnych – Port naczyniowy to rodzaj trwałego dostępu do żyły, który jest wykorzystywany przede wszystkim do prowadzenia chemioterapii u pacjentów onkologicznych. Ułatwia on dożylne podawanie leków i płynów oraz pobieranie krwi do badań. Jest dostępem bezpiecznym, ryzyko powikłań związanych z jego posiadaniem jest niewielkie, nie powoduje dużych ograniczeń aktywności fizycznej i jest dobrze tolerowany przez pacjentów.
 4. Programy Lekowe
  W ramach leczenia chorób nowotworowych  istotna rolę odgrywają terapie wdrażane w Programach  Lekowych, dzięki nim chorzy mają dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych terapii onkologicznych i hematoonkologicznych.  Włączanie  leczenia wg tych programów pozwala na ordynowanie Pacjentom leków uznanych za najnowocześniejsze spośród aktualnie dostępnych w Polsce.
  Przeczytaj więcej: Kliknij tutaj
 5. Szybka terapia onkologiczna – pakiet onkologiczny
  Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. W ramach pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby.
  Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.
  Od 1 stycznia 2015 r. kartę DILO może pacjentowi wydać:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy
  • lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę
  • lekarz w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

AMBULATORYJNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonujemy na podstawie skierowania (które należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji):

 1. Badania Tomografii Komputerowej – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

W LUX MED Onkologia realizujemy profilaktyczne programy zdrowotne, mające na celu wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. Regularne badania osób kwalifikujących się do poszczególnych programów pozwalają wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym etapie choroby, co w większości przypadków pozwala na skuteczniejsze leczenie.

W LUX MED Onkologia przy ulicy Szamockiej 6 w Warszawie realizujemy Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego. W jego ramach można wykonać bezpłatne badanie kolonoskopowe.

Więcej informacji (w tym kryteria kwalifikacji do programów): Dla Pacjenta – Profilaktyka.

BADANIA KLINICZNE

Szpital aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków onkologicznych jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale niefinansowanych przez NFZ. Badania te często prowadzone są w przypadku zaawansowanych stadiów choroby nowotworowej, gdzie dotychczasowe leczenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Jest to więc szansa dla tych chorych na podjęcie jeszcze jednej próby leczenia.

LECZENIE KOMERCYJNE

AOS – lekarze specjaliści

 • onkolog kliniczny
 • psycholog
 • chirurg

Badania obrazowe i laboratoryjne

 • Badania krwi i moczu
 • TK
 • RTG
 • USG
 • Płukanie PORTU

Leczenie szpitalne

 • Hospitalizacja i chemioterapia w Oddziale Chemioterapii Dziennej oraz Oddziale Onkologii Klinicznej
 • procedury z zakresu gastroenterologii (kolonoskopia, gastroskopia, ECPW, EUS, PTC, ECPW/PTC, gastroskopia rozszerzająca zwężenia przełyku, gastroskopia z protezowaniem przełyku, kolonoskopia rozszerzająca zwężęnia j. grubego, kolonoskopia  z polipektomią, gastroskopia z polipektomią, resekcja podśluzówkowa guza (ESD), enteroskopia – fiberoskopia jelita cienkiego)

KONTAKT I MAPA DOJAZDU

Recepcja Izby Przyjęć tel.: 22 430 87 00

fax: 22 469 83 91

rej.sz.onkologia@luxmed.pl

Czynne:  pn.-pt.

godz.: 7.00-15.00

Recepcja Poradni Onkologicznej tel.: 22 430 87 00 Czynne:  pn.-pt.

godz.: 7.00-19.00

Recepcja Poradni Specjalistycznej tel.: 22 430 87 00 Czynne:  pn.-pt.

godz.: 7.00-19.00

Recepcja Endoskopii
(ECPW, PEG, EUS)
tel.: 22 430 87 00

endoskopia.onkologia@luxmed.pl

Czynne:  pn.-pt.

godz.: 7.00-17.00

NASZ ZESPÓŁ

Oddział Onkologi Klinicznej

Kierownik Oddziału dr n. med. Joanna Kardas
Z-ca Dyrektora Medycznego ds. Nauki i Szkoleń dr n.med. Tomasz Sarosiek
Z-ca Dyrektora Medycznego ds. Standardów Medycznych i Akredytacji w LUX MED Onkologia lek. Małgorzata Stelmaszuk
dr n. med. Justyna Barzał
lek. Agnieszka Jankowska
lek. Marcin Maczkiewicz
lek. Paweł Morawski
lek. Izabela Nowak
lek. Karolina Owsik
lek. Joanna Sokołowska
lek. Hubert Heleniak
lek. Barbara Wójcik-Klikiewicz
lek. Dorota Gackowska-Małek
REZYDENCI/STAŻYŚCI
lek. Angelika Bara-Opalińska
lek. Adam Fałkowski
lek. Magda Niemczuk
lek. Milena Roguska
lek. Wioleta Skibniewska
Kierownik Opieki Medycznej mgr Maciej Cendrowski
Pielęgniarki Prowadzące mgr Olga Sionek
mgr Maciej Król
lic. piel. Natalia Ruta

Oddział Hematoonkologii

dr. n. med. Aleksander Salomon-Perzyński
dr n. med. Anna Świeboda Sadlej
lek. Ewa Nita
lek. Anna Skrodzka-Draniewicz
lek. Lidia Chmielewska
Kierownik Opieki Medycznej mgr Paulina Grądzka
Pielęgniarki Prowadzące mgr Małgorzata Otocka-Kołtek
mgr Michalina Sokolnicka

Oddział Gastroenterologii

 

Kierownik Oddziału dr n. med. Michał Pracki
dr hab. n. med Marcin Polkowski
dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski
dr n. med. Marek Bugajski
dr n. med. Piotr Daniel
dr n. med. Andrzej Moniuszko
dr n. med. Jan Pertkiewicz
lek. Karolina Jałocha
lek. Hanna Knajdek-Ostrowska
lek. Tomasz Stelmaszuk
lek. Magdalena Tuliszka-Gołowkin
Kierownik Opieki Medycznej mgr Halina Raczyńska

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Kierownik Oddziału lek. Krzysztof Gruba
lek. Bogusław Cwynar
lek. Anna Czerwińska
lek. Iwona Gruber
lek. Magdalena Kowalczyk
lek. Dariusz Kowalewski
lek. Iwona Makowska
lek. Alicja Wilczyńska
lek. Robert Włodarkiewicz
Kierownik Opieki Medycznej mgr Urszula Jusińska

Poradnia Onkologiczna

 

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szutkowski ( konsultacje dot. radioterapii)
dr hab. n. med. Jakub Żołnierek
dr n. med. Tomasz Sarosiek
dr n. med. Hubert Heleniak
dr n. med. Joanna Kardas
dr n. med. Maciej Studziński
lek. Małgorzata Stelmaszuk
lek. Maja Wasylecka-Juszczyńska
lek. Agnieszka Jankowska
lek. Adam Fałkowski
lek. Dorota Gackowska-Małek
lek. Paweł Morawski
lek. Karolina Owsik
lek. Izabela Nowak
lek. Joanna Sokołowska
lek. Wioleta Skibniewska
lek. Barbara Wójcik-Klikiewicz
lek. Ewa Żurawińska-Grzelka
lek. Lucyna Pietrzak (konsultacje dot. radioterapii)
lek. Krzysztof Ćwikła (chirurgia onkologiczna)

Poradnia Hematologiczna

 

dr n. med. Hubert Heleniak
dr n. med. Andrzej Szczepiński
dr n. med Anna Świeboda-Sadlej
lek. Ewa Nita
lek. Lidia Chmielewska

Zakład Diagnostyki Obrazowej

 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej (TK, RTG, MMG, USG, ECHO serca) dr hab. n. med. Małgorzata Tacikowska
dr n. med. Małgorzata Kubasiewicz
lek. Leopold Bakoń
lek. Tomasz Chorzępa
lek. Ewa Durska
lek. Michał Gałwa
lek. Jacek Haratyn
lek. Jarosław Iwanowski
lek. Mariusz Jędrzejczyk
lek. Radosław Kalisz
lek. Krystyna Kamińska
lek. Joanna Kasprowicz
lek. Michał Kopeć
lek. Aldona Szot-Kosińska
lek. Marcin Kotkowski
lek. Przemysław Król
lek. Aneta Krygowska
lek. Marcin Kwasiuk
lek. Bartłomiej Kwiatkowski
lek. Ewelina Lech
lek. Katarzyna Lichota
lek. Anna Dobner-Madej
lek. Olga Godlewska-Michalec
lek. Wojciech Moskal
lek. Jakub Nowicki
lek. Maria Obłąkowska
lek. Justyna Dyszlewska-Podyma
lek. Lilianna Polewiak
lek. Joanna Poziemska
lek. Arkadiusz Rotkiewicz
lek. Joanna Ruczkowska
lek. Katarzyna Rupińska
lek. Monika Skrzos-Buciak
lek. Anna Szybińska
lek. Jarosław Szymański
lek. Łukasz Stojak
lek. Monika Strzelecka-Fijałkowska
lek. Michał Studniarek
lek. Urszula Szymańska
lek. Dorota Sypek-Saleh
lek. Małgorzata Torba
lek. Tomasz Wajda
lek. Justyna Wudarska
lek. Wojciech Wyrzykowski
lek. Agata Żołyniak-Dominiak

Apteka Szpitalna

 

Kierownik Apteki Szpitalnej / Koordynator Gospodarki Lekiem mgr Tomasz Kolasa

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi

 

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi mgr Jolanta Rzepska
Close Menu