Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

LUX MED Onkologia
Szpital Fieldorfa

tel.: 22 430 87 00

gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 40
04-125 Warszawa

LUX MED Onkologia – Szpital Fieldorfa

 • W związku z zakończeniem prac budowlanych główne wejście do szpitala, klatka z windą oraz parking znajdują się obecnie od ulicy Fieldorfa.  Wszystkich Pacjentów oraz osoby odwiedzające zapraszamy do wejścia od ulicy Fieldorfa.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. W ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewniamy dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, które udzielane są w zakresach:

 1. Poradnia Lekarza POZ – świadczenia udzielane przez lekarzy POZ obejmują m.in.: porady i badania lekarskie, badania diagnostyczne, obowiązkowe szczepienia ochronne, skierowania do poradni specjalistycznych lub na leczenie szpitalne, skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe, zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta, wystawianie recept, wystawianie zleceń na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wystawianie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich. Lekarz POZ w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego może także wystawić pacjentowi kartę DILO, na podstawie której ma on zagwarantowaną szybką diagnostykę i rozpoczęcie leczenia.
 2. Poradnia Pielęgniarki POZ – pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Wykonuje także zadania w zakresie profilaktyki i edukacji oraz świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.
 3. Poradnia Położnej POZ – położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczno-neonatologiczną nad kobietami i dziećmi do 2. miesiąca życia. Zadania położnej obejmują edukację w zakresie planowania rodziny; opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu; opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia; opiekę w chorobach ginekologicznych oraz opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

 

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W POZ LUX MED Onkologia Sp. z o.o. Pacjenci mają dostęp do wielu dogodnych form opieki medycznej, która świadczona jest w formie zarówno usług stacjonarnych, jak i zdalnie (podczas teleporady).

Teleporada o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej nosi nazwę: teleporada w POZ.

Termin teleporady w POZ jest umawiany przez Pacjenta telefonicznie pod numerem 22 430 87 00 lub pod adresem mail: aos.rej.onkologia@luxmed.pl. Dodatkowo Pacjent posiada możliwość zarezerwowania teleporady w POZ osobiście w Recepcji POZ.

Informacje dotyczące warunków i zasad realizacji teleporady w POZ znajdują się na stronie internetowej LUX MED ONKOLOGIA oraz są widoczne w placówce POZ mieszczącej się pod adresem: 04-125 Warszawa ul. Fieldorfa 40. Ponadto, na życzenie Pacjenta, może on uzyskać je telefonicznie.

W celu zrealizowania teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ kontaktuje się telefonicznie o umówionej przez Pacjenta godzinie (z uwzględnieniem marginesu czasowego wynoszącego +/- 30 min) w dniach i godzinach pracy poradni POZ – od godziny 8.00 do godz.18.00 w dni robocze.

W ustalonym terminie teleporady w POZ, personel medyczny POZ kontaktuje się z pacjentem pod wskazanym przez pacjenta numerem telefonu. W trakcie teleporady lekarz przeprowadza badanie podmiotowe (szczegółowy wywiad) i w zależności od oceny klinicznej pacjenta i stwierdzanych objawów ustala zalecenia w zakresie leczenia, ewentualne dalszej diagnostyki i/lub konieczności bezpośredniego kontaktu z pacjentem w poradni POZ lub skierowania pacjenta do leczenia specjalistycznego.

W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 -15 minut personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób kontaktu – teleporada w POZ zostaje wówczas anulowana.

Teleporada w POZ następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez personel medyczny, który udziela konsultacji na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta.

W trakcie udzielania teleporady w POZ personel medyczny może, w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem prawnym i w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, skierować Pacjenta na wizytę stacjonarną. Podczas teleporady Pacjent ma możliwość uzyskania e-Recepty, e-Zla (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Zlecenia na wyroby medyczne, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.

Teleporada w POZ realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność, z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do uzyskania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, co może dotyczyć wysłania cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej z zastosowaniem systemów teleinformatycznych (np. na podany przez Pacjenta adres e-mailowy), korzystamy z systemów zapewniających z naszej strony ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.

Sposoby realizacji: e-Recepta

Jeśli podczas teleporady w POZ personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje 4-cyfrowy kodem PIN umożliwiający zrealizowanie e-Recepty w aptece. Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

Sposoby realizacji: e-Zlecenie na wyroby medyczne

Podobnie jak w przypadku e-Recepty, po wystawieniu w trakcie teleporady w POZ e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent w trakcie teleporady otrzymuje przez telefon numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

Sposób realizacji: realizacja zleceń badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Jeżeli podczas teleporady w POZ personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne, Pacjent lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) umawia termin wykonania tych badań poprzez kontakt telefoniczny pod nr telefonu 22 430 87 00 lub osobiście w placówce. W przypadku zleconych przez personel medyczny badań obrazowych Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do placówki po odbiór skierowania. Termin badania jest umawiany poprzez kontakt telefoniczny pod nr telefonu 22 430 87 00 lub osobiście w placówce. Badania laboratoryjne oraz obrazowe pacjentów skierowanych w ramach teleporady w POZ wykonywane są w placówce – 04-125 Warszawa, ul. Fieldorfa 40.

Pacjent jest informowany o możliwości aktywowania Internetowego Konta Pacjenta poprzez stronę pacjent.gov.pl

Korzystając z IKP, Pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:

 • dokumentacji medycznej – na przykład e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
 • informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
 • wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
 • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej służby zdrowia (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

Przed zakończeniem teleporady w POZ lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną Konsultację i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości wyjaśnia powód wydania zaleceń, e-Recept czy skierowań na badania dodatkowe.

* Wytyczne przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dot. teleporad w POZ udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarze specjaliści udzielają świadczeń w zakresie których wykonują badania lekarskie, udzielają albo zlecają niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz przepisują konieczne leki. Ponadto wykonują także zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych.

Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu umożliwiamy pacjentom wczesne wykrycie zmian nowotworowych oraz zwiększenie szans na wyleczenie.

UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

W naszej przychodni w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcjonują poradnie:

 1. Poradnia Onkologiczna –w poradni udzielane są porady i konsultacje specjalistyczne, ustalane wskazania do hospitalizacji, przeprowadzana jest diagnostyka i prowadzone leczenie, w tym chemioterapia w trybie ambulatoryjnym, przeprowadzana jest także okresowa kontrola skuteczności leczenia. Lekarze udzielają konsultacji zarówno u osób z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i rozpoznaną już chorobą. W poradni możliwe jest wykonanie diagnostyki chorób nowotworowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych.  Udzielane są również konsultacje  w kierunku kwalifikacji do leczenia w ramach radioterapii. Do Poradni Onkologicznej nie jest wymagane skierowanie, a dzięki dużej ilości specjalistów czas oczekiwania na wizytę jest krótki.
 2. Poradnia Kardiologiczna – w poradni przeprowadzana jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu sercowo-naczyniowego (niewydolność serca, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca) oraz wykonywane są kontrole rozruszników i kardiowerterów. W ramach diagnostyki kardiologicznej wykonywane są także badania m.in.: Holter EKG, Holter ciśnieniowy, echo serca, próby wysiłkowe, EKG spoczynkowe. Do Poradni Kardiologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
 3. Poradnia Neurologiczna – w poradni udzielane są porady specjalistyczne w ramach których diagnozowane i leczone są choroby układu nerwowego, m.in. zespoły bólowe kręgosłupa, bóle głowy, padaczki, choroby naczyniowe mózgu, choroby układu pozapiramidalnego, choroby mięśni, neuropatie, następstwa urazów czaszkowo-mózgowych. Lekarze w razie potrzeby kierują na badania USG, EEG, TK i MR. Do Poradni Neurologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
 4. Poradnia Hematologiczna – w poradni lekarze specjaliści podejmują działania w zakresie diagnostyki i leczenia: niedokrwistości, skaz krwotocznych, nowotworów krwi i układu chłonnego (białaczka, chłoniaki), skłonności do zakrzepów i powikłań zatorowych. Do Poradni Hematologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
 5. Poradnia Leczenia Bólu – głównym zadaniem poradni jest kompleksowe leczenie pacjentów cierpiących z powodu przewlekłych zespołów bólowych oraz opieka nad pacjentami odczuwającymi ból w związku z chorobą nowotworową i jej leczeniem. Do Poradni Leczenia Bólu wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
 6. Poradnia Okulistyczna – poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu. W poradni wykonywane są m.in.:
  • badanie ostrości wzroku
  • pomiar ciśnienia śródgałkowego
  • badanie przedniego i tylnego odcinka oka
  • komputerowe badanie wzroku
  • komputerowe badanie pola widzenia
  • USG gałki ocznej
  • płukanie kanalików łzowych
  • diagnostyka chorób oczu (jaskra, zaćma)
  • dobór soczewek

  Do poradni okulistycznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

W ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewniamy dostęp do świadczeń ogólnostomatologicznych. Wizyta u lekarza stomatologa nie wymaga skierowania.

 1. Poradnia Stomatologiczna – poradnia świadczy usługi w zakresie m.in. stomatologii zachowawczej, leczenia kanałowego zębów, leczenia zębów w znieczuleniu miejscowym, usuwania kamienia, chirurgii stomatologicznej, instruktażu higieny jamy ustnej, badań kontrolnych.

LECZENIE SZPITALNE

świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, które nie mogą być realizowane w warunkach leczenia ambulatoryjnego. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu oraz pielęgnacji hospitalizowanych pacjentów. Leczenie szpitalne obejmuje także świadczenia chemioterapii, jak również badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych. Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania.

UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji na naszych oddziałach pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu zapewniamy pacjentom podjęcie szybkiego leczenia szpitalnego, zwiększając tym samym szanse na wyleczenie. Pacjent u którego w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub u którego lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy, ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty DILO, bez skierowania.

W szpitalu udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w wielu zakresach:

 1. Hospitalizacje:
  • a) Oddział Kardiologiczny – na oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu krążenia. Leczeni są tu pacjenci m.in. z: wadami serca, chorobą niedokrwienną serca, napadowym migotaniem przedsionków, niewydolnością krążenia, zaburzeniami rytmu czy nadciśnieniem tętniczym. W zakresie diagnozowania chorób układu krążenia na oddziale wykonywane są badania nieinwazyjne takie jak: echokardiografia serca, próby wysiłkowe, całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera, całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego, ECHO przezprzełykowe i próby dobutaminowe. W ramach hospitalizacji pacjentom wykonywane są m.in. zabiegi: koronarografii i plastyki naczyń wieńcowych, elektrofizjologiczne w tym ablacje. Oddział kardiologiczny działa w nowej lokalizacji – w szpitalu przy ul. Goszczyńskiego 1 w Warszawie.
  • b) Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii – na oddziale przeprowadzane jest kompleksowe leczenie nowotworów złośliwych. Leczenie zależy przede wszystkim od stopnia ich zaawansowania i zaplanowanego sposobu postępowania.
   Oddział posiada możliwość pełnej diagnostyki chorych na nowotwory złośliwe. We współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi naszej placówki zapewniamy dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych badań obrazowych oraz laboratoryjnych. Są one niezbędne do właściwego rozpoznania choroby, ustalenia jej zaawansowania, a w trakcie leczenia służą ocenie skuteczności zastosowanej terapii.Ważnym elementem działalności oddziału jest również leczenie objawów ubocznych i powikłań po leczeniu cytostatykami.Ponadto wszyscy pacjenci, którzy wymagają rehabilitacji ruchowej mają zagwarantowany dostęp do rehabilitacji. Wszystkie aktywności ruchowe wykonywane z Pacjentem są dopasowane do zaleceń i ewentualnych przeciwskazań do rehabilitacji dla danego typu nowotworu. Podstawowym celem ćwiczeń rehabilitacyjnych jest poprawienie/przywrócenie sprawności fizycznej i psychofizycznej PacjentaU pacjentów prowadzimy chemioterapię (m.in w oparciu o programy lekowe) oraz hormonoterapię.W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w warunkach ambulatoryjnych, gdzie zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia.Na oddziale pacjenci objęci są także opieką psychologiczną.
 2. Chemioterapia – chemioterapia jest jedną z metod leczenia nowotworów. W zależności od typu nowotworu, stadium jego rozwoju oraz kondycji pacjenta może być stosowana jako podstawowa terapia lub jedynie część wspomagająca leczenie skojarzone z radioterapią i chirurgią onkologiczną. Chemioterapia została stworzona w celu niszczenia komórek nowotworowych. Może być ona podawana dożylnie, bezpośrednio do jam ciała lub doustnie w formie tabletek, w zależności od tego jakie leki są zastosowane w chemioterapii.
  Chemioterapia w naszym szpitalu realizowana jest na Oddziale Onkologii Klinicznej/Chemioterapii i może być stosowana przed operacją, po operacji lub jako samodzielna metoda leczenia. W szpitalu wykonywana jest chemioterapia w trzech wariantach: chemioterapia w trakcie hospitalizacji, chemioterapia na oddziale w trybie jednodniowym oraz chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych.
 3. Programy Lekowe
  W ramach leczenia chorób nowotworowych  istotna rolę odgrywają terapie wdrażane w Programach  Lekowych, dzięki nim chorzy mają dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych terapii onkologicznych i hematoonkologicznych.  Włączanie  leczenia wg tych programów pozwala na ordynowanie Pacjentom leków uznanych za najnowocześniejsze spośród aktualnie dostępnych w Polsce.
  Przeczytaj więcej: Kliknij tutaj
 4. Szybka terapia onkologiczna – pakiet onkologiczny
  Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. W ramach pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby.Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.Od 1 stycznia 2015 r. kartę DILO może pacjentowi wydać:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy
  • lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę
  • lekarz w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

DIAGNOSTYKA AMBULATORYJNA

Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa oraz diagnostyka endoskopowa wykonywane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania, które należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji:

 1. MMG mammografia w ramach programu badań przesiewowych dla Pań w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat (bez skierowania); badania ze skierowaniem od lekarza LUX MED Onkologia; badania wykonywane w ramach umów, np. z FORMEDICA.
 2. RTG – dysponujemy aparatem RTG z zawieszeniem sufitowym lampy rentgenowskiej, który umożliwia wykonanie wszystkich badań przeglądowych w zakresie klasycznej rentgenodiagnostyki.
 3. Badania Rezonansu Magnetycznego – badania wykonywane są bez kontrastu lub bez i ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, prostata, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.
 4. Badania Tomografii Komputerowej – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.
 5. Gastroskopia – gastroskopia jest badaniem stosunkowo prostym i niewymagającym od Pacjenta szczególnego przygotowania się. Najważniejsze jest jednak to, aby Pacjent był na czczo. W związku z tym nie wolno przyjmować ŻADNYCH pokarmów ani płynów w dniu wykonywania badania.
 6. Kolonoskopia – aby poprawnie i skutecznie wykonać to badanie, Pacjent musi być odpowiednio przygotowany – jelita powinny być opróżnione z treści pokarmowej, co uzyskuje się głodówką w przeddzień badania oraz stosowaniem wlewów oczyszczających jelito grube lub doustnych środków przeczyszczających.

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

W LUX MED Onkologia realizujemy profilaktyczne programy zdrowotne, mające na celu wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. Regularne badania osób kwalifikujących się do poszczególnych programów pozwalają wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym etapie choroby, co w większości przypadków pozwala na skuteczniejsze leczenie.

W LUX MED Onkologia przy ulicy Fieldorfa w Warszawie realizujemy:

 • Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego. W jego ramach można wykonać bezpłatne badanie kolonoskopowe.
 • Program Profilaktyki Raka Piersi. W jego ramach można wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. 

Więcej informacji: Dla Pacjenta – Profilaktyka.

PROFILAKTYKA SZCZEPIEŃ W RAMACH LUX MED ONKOLOGIA

Szczepienia w ramach LUX MED Onkologia są wykonywane w placówce ul. Gen. A.E. Fieldorfa „ Nila”40 04-125   Warszawa, tel.: 22 430 87 00.  Zapewniamy możliwość szczepienia zarówno dzieci (szczepienia wg obowiązującego kalendarza szczepień oraz szczepienia zalecane), jak i dorosłych (szczepienia bezpłatne oraz odpłatne).

SZCZEPIENIA DZIECI PRZECIWKO WIRUSOWI HPV

Prowadzimy program bezpłatnych szczepień przeciwko HPV dzieci urodzonych w latach 2011-2012. Szczepienia są w całości finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Odbywają się 9-walentną szczepionką Gardasil 9 w schemacie: podanie pierwszej dawki szczepionki a następnie po minimum 5 miesiącach podanie kolejnej dawki.

SZCZEPIENIA DZIECI   (0 – 18  roku życia)

 1. Szczepienia wykonywane zgodnie z obowiązującym na dany rok kalendarzem szczepień u dzieci  do 18 roku życia (szczepienia bezpłatne).
 2. Szczepienia zalecane u dzieci do 18 roku życia (odpłatne).
 3. Szczepienia w ramach CCMP.

BEZPŁATNE – OBOWIĄCUJĄCE W RAMACH KALENDARZA SZCZEPIEŃ

 • tężec
 • błonica
 • krztusiec
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • gruźlica
 • zakażenia wywołane przez Haemophilus influenzae
 • zakażenia pneumokokowe
 • odra
 • świnka
 • różyczka
 • polio

ODPŁATNE

SZCZEPIENIA ZALECANE

 • zakażenia wywołane przez rotawirusa
 • wirusowe  zapalenie wątroby typu A
 • ospa wietrzna
 • zakażenia wywołane przez meningokoki t. A, B, w- 135 , Y , B
 • kleszczowe zapalenie mózgu
 • grypa

Szczepienia w ramach medycyny podróży – CCMP (Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży) dowiedz się więcej

SZCZEPIENIA DLA OSÓB DOROSŁYCH

BEZPŁATNE

Szczepienia  przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

Szczepienia przeciw COVID-19 (więcej informacji).

ODPŁATNE

Szczepienia w ramach medycyny podróży – CCMP (Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży) dowiedz się więcej

Więcej informacji o szczepieniach:

Program szczepień ochronnych zalecanych na rok 2023

Wszystko o szczepieniach

LECZENIE KOMERCYJNE

Podstawowa opieka zdrowotna

 • Porady lekarza internisty
 • Porady lekarza rodzinnego
 • Porady lekarza pediatry

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – lekarze specjaliści

 • kardiolog (możliwość wykonania m.in. ECHO, EKG, testów wysiłkowych, badań holterowskich – RR i EKG)
 • neurolog
 • ginekolog (możliwość wykonania m.in. USG, cytologii, testów HPV, BRCA, posiewów ginekologicznych)
 • onkolog (pełna diagnostyka onkologiczna, w tym badania genetyczne)
 • onkolog-radioterapeuta
 • chirurg onkolog (m.in. możliwość pobrania wycinków do badań histopatologicznych)
 • lekarz rodzinny, internista (możliwość wykonania szczepień, w tym z zakresu medycyny podróży)
 • okulista (w tym badanie OCT, pole widzenia)
 • lekarz medycyny pracy

Inne usługi ambulatoryjne

 • Medycyna podróży
 • Porady dietetyka
 • Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne – zdjęcie szwów, zmiana opatrunków
 • Spirometria

Leczenie stomatologiczne oraz protetyka stomatologiczna

 

Pracownia endoskopii:

 • Kolonoskopia, w tym w znieczuleniu
 • Gastroskopia, w tym w znieczuleniu

Badania obrazowe oraz diagnostyka laboratoryjna

Leczenie szpitalne

 • Hospitalizacja i chemioterapia na Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

KOMERCYJNE KONSULTACJE DIETETYCZNE

W poradni przy Szpitalu Fieldorfa LUX MED Onkologia porad dietetycznych udziela mgr inż. Ewa Strzeszewska – dietetyk kliniczny i analityk medyczny.

Zajmuje się leczeniem:

 • nowotworów,
 • otyłości,
 • cukrzycy i powikłań,
 • stłuszczenia wątroby,
 • chorób układu pokarmowego: celiakia, choroba Crohna, wrzodziejące jelito, owrzodzenie żołądka, dwunastnicy, dyspepsja.

Konsultacja trwa 30 min, kosztuje 286 zł i uwzględnia:

 1. Wywiad dietetyczny.
 2. Zalecenia dietetyczne.
 3. Porady dietetyczne oraz psychodietetyczne.

Aby umówić się na odpłatną konsultację dietetyczną, wystarczy zadzwonić pod numer infolinii: (22) 430 87 00, wew. 4.

KONTAKT I MAPA DOJAZDU

Infolinia: tel: 22 430 87 00 Czynne: pon.-pt.

godz.7.00-20.00

Rejestracja Poradni: tel: 22 430 87 00

aos.rej.onkologia@luxmed.pl

Czynne: pon. – pt.:

godz.:7.00 – 18.00

 

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej: tel: 22 430 87 00

zdo.rej.onkologia@luxmed.pl

Czynne: pon. – pt.

godz.: 7.00- 20.00
(badania trwają do 22:00)

 

Odbiór wyników:

Pon.-pt.

w godz.: 8:00-20.00

Rejestracja endoskopii:

(gastroskopia, kolonoskopia)

tel: 22 430 87 00

endoskopia.onkologia@luxmed.pl

Czynne: pon. – pt.:

godz.: 7.30 -15.00

Izba przyjęć tel: 22 430 86 52 Czynne: pon. – pt.:

godz.: 7.00 -15.00

PARKING

Parking przy Szpitalu Fieldorfa (wjazd od ul. Fieldorfa) jest płatny 5 zł/godz. W przypadku dłuższej hospitalizacji można wykupić abonament 5-dniowy za 50 zł. Dwa miejsca parkingowe dla pacjentów LUX MED Onkologia będących osobami niepełnosprawnymi są bezpłatne.

NASZ ZESPÓŁ

LUX MED Onkologia

1Dyrektor Medyczny ds. Zabiegowych LUX MED Onkologia.Prof. dr hab. n. med. Sobocki Jacek
13Naczelny Lekarz Onkolog - Dyrektor Onkologii Klinicznej LUX MED OnkologiaDr n. med. Różanowski Paweł
38Z-ca Dyrektora Medycznego ds. PielęgniarstwaMgr Staniak Agnieszka

Poradnia hematologiczna

Poradnia kardiologiczna

113LekarzDr n. med. Marciniak Wojciech
116LekarzLek. Stec Alicja
116LekarzLek. Wiśniewski Jarosław
116LekarzLek. Czarnecki Robert
116LekarzLek. Krzesiak-Łodyga Agata

Poradnia leczenia bólu

Poradnia onkologiczna

3Dyrektor Medyczny Szpitala FieldorfaDr n. med. Sarosiek Tomasz
3Dyrektor AdministracyjnyDr n. med. Nasiłowska Anna
113LekarzDr n. med. Sprawka Arkadiusz
113LekarzDr n. med. Jaskóła Katarzyna
113LekarzDr n. med. Szarlej-Wcisło Katarzyna
113LekarzDr n. med. Świerkowski Marcin
113LekarzDr n. med. Smoter Marta
116LekarzLek. Młot Beata
116LekarzLek. Salt Ewa
116LekarzLek. Paprocka Joanna
116LekarzLek. Ząbkowska Katarzyna
116LekarzLek. Ćwikła Krzysztof
116LekarzLek. Zielska Adriana

Endoskopia

Poradnia ginekologiczna

Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

3Dyrektor Medyczny Szpitala FieldorfaDr n. med. Sarosiek Tomasz
3Dyrektor AdministracyjnyDr n. med. Nasiłowska Anna
113LekarzDr n. med. Jaskóła Katarzyna
113LekarzDr n. med. Szarlej-Wcisło Katarzyna
113LekarzDr n. med. Świerkowski Marcin
113LekarzDr n. med. Smoter Marta
116LekarzLek. Salt Ewa
116LekarzLek. Paprocka Joanna
116LekarzLek. Ząbkowska Katarzyna
116LekarzLek. Śmiałek-Kania Katarzyna
116LekarzLek. Zielska Adriana
128Kierownik Opieki MedycznejMgr Całka Magdalena
146Lekarz dyżurującyLek. Strzałka Piotr
146Lekarz dyżurującyLek. Wynimko Marta
146Lekarz dyżurującyLek. Byrka Joanna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Lekarz

116LekarzLek. Żołyniak-Dominiak Agata
116LekarzLek. Krakowiak Anna
116LekarzLek. Ignaciuk Krystyna
116LekarzLek. Beksińska-Figatowska Małgorzata
116LekarzLek. Szopińska Małgorzata
116LekarzLek. Wojtkowiak Marek
116LekarzLek. Dziuba Marta
116LekarzLek. Ochrynik Tomasz
116LekarzLek. Jakubowski Wiesław
116LekarzLek. Cymerman Małgorzata
120Kierownik Opieki Medycznej Piasecka Hanka

Anestezjolog

Medycyna pracy

Poradnia dietetyczna

0Mgr inż. Strzeszewska Ewa
8Mgr Mrówińska Wioleta
1110LekarzInż. Strzyszewska Ewa

Poradnia POZ

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia stomatologiczna

Psycholog

USG

3Dr n. med. Kukuła Anna
116LekarzLek. Duda Krzysztof
116LekarzLek. Zielska Adriana
Close Menu