Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Badania kliniczne
w LUX MED Onkologia

W LUX MED Onkologia w Warszawie prowadzone są badania kliniczne nowych leków i terapii. Poprzez możliwość udziału w badaniach klinicznych oferujemy naszym pacjentom dostęp do nowoczesnych i niefinansowanych w ramach świadczeń gwarantowanych terapii. Badania prowadzone są nad lekami jeszcze niedostępnymi w Polsce lub dostępnymi, ale niefinansowanymi przez NFZ.

Prowadzone u nas badania oferowane są wszystkim pacjentom, również w przypadku zaawanasowanego stadium choroby, gdzie dotychczasowe leczenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Jest to więc szansa dla tych chorych na dostęp do kolejnej opcji terapeutycznej

Badania kliniczne
Badania kliniczne
Bezpieczeństwo przede wszystkim! Badania kliniczne prowadzone w naszych placówkach posiadają zgodę Komisji Bioetycznej oraz są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwa Główny Badacz oraz Zespół Badawczy w skład, którego wchodzą lekarze, pielęgniarki oraz farmaceuci.

Ważne informacje o badaniach klinicznych:

  • W ramach udziału w badaniu pacjent ma dostęp do bezpłatnych świadczeń lekarskich, diagnostycznych i leczniczych. Dodatkowo otrzymuje zwrot kosztów dojazdów na wizyty w trakcie trwania badania.
  • Udział w badaniu klinicznym jest zawsze dobrowolny, tzn. pacjent powinien podjąć samodzielnie decyzję o udziale w badaniu po dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi potencjalnymi korzyściami i zagrożeniami związanymi z danym badaniem.

Osoby zainteresowane badaniami klinicznymi w LUX MED Onkologia proszone są o kontakt z lekarzem prowadzącym. Jeśli nie jesteś jeszcze pacjentem LUX MED Onkologia, zapraszamy do umówienia wizyty w poradni onkologicznej.

Więcej informacji na temat badań klinicznych w serwisie Agencji Badań Medycznych: pacjentwbadaniach.abm.gov.pl

Badania kwalifikujące pacjentów

L.P. LOKALIZACJA BADANIA GŁÓWNY BADACZ TYTUŁ BADANIA
1 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Randomizowane badanie fazy III oceniające preparat DS-1062A w porównaniuz docetakselem u leczonych wcześniej pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca bez zmian genomowych będących celem znanych terapii (TROPION-LUNG01) wantowym”
2 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Badanie kliniczne fazy 1b/3 prowadzone w celu oceny zastosowania bemarituzumabu w połączeniu z chemioterapią oraz niwolumabem w porównaniu do chemioterapii z niwolumabem, u pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym rakiem żołądka bądź połączenia żołądkowo-przełykowego z nadekspresją białka FGFR2b (FORTITUDE-102)”
3 Szpital Szamocka Maciej Studziński “Otwarte, wieloośrodkowe, pierwsze z udziałem ludzi badanie I fazy z eskalacją dawki, mające na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i działania przeciwnowotworowego OATD-02 u pacjentów z wybranymi zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi (rak jelita grubego, rak jajnika, rak trzustki rak lub rak nerkowokomórkowy)”
4 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II, dotyczące dwóch poziomów dawek wobramitamabu duokarmazyny u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację (TAMARACK)”
5 Szpital Szamocka Maciej Studziński “Otwarte wieloośrodkowe badanie rollover mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i aktywności przeciwnowotworowej OATD-02 u pacjentów z wybranymi zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi, którzy ukończyli badanie OATD-02-C-01 z zastosowaniem po raz pierwszy u człowieka”
6 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu do placebo w skojarzeniu z chemioterapią u uczestników, zakwalifikowanych do chemioterapii, z dodatnim receptorem hormonalnym, ujemnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HR + / HER2-), z lokalnie nawracającym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem piersi (KEYNOTE-B49)”
7 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Badanie fazy I z eskalacją dawki i rozszerzeniem kohorty oceniające PF-06821497 w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie drobnokomurkowym rakiem płuc, rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację i chłoniakiem grudkowym
8 Szpital Szamocka Maciej Studziński “Dwuczęściowe, otwarte, randomizowane badanie kliniczne III fazy porównujące stosowanie gedatolizybu w skojarzeniu z palbocyklibem i fulwestrantem ze standardowym leczeniem u pacjentek z zaawansowanym HR-dodatnim, HER2-ujemnym rakiem piersi wcześniej leczonych inhibitorem CDK4/6 w skojarzeniu z terapią niesteroidowymi inhibitorami aromatazy (VIKTORIA-1)”

Badania aktywne

L.P. LOKALIZACJA BADANIA GŁÓWNY BADACZ TYTUŁ BADANIA
1 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem pembrolizumabu (MK-3475) i chemioterapii w porównaniu z placebo i chemioterapią w pierwszej linii leczenia u uprzednio nieleczonych uczestników z nieoperacyjnym lub przerzutowym gruczolakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego  negatywnym wynikiem HER2 (KEYNOTE-859)”
2 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy, w celu oceny okołooperacyjnego stosowania pembrolizumabu (MK-3475) z chemioterapią neoadjuwentową w porównaniu z okołooperacyjnym stosowaniem placebo z chemioterapią neoadjuwantową u uczestników z naciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego kwalifikującycm się do leczenia cisplatyną (KEYNOTE-866)”
3 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Randomizowane badanie 3 fazy w celu porównania cystektomii w połączeniu z okołooperacyjnym pembrolizumabem z samą cystektomią u uczestników niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną z naciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego (KEYNOTE-905)”
4 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwapembrolizumabu (MK 3475) w skojarzeniu z MK 6482 i lenwatynibem, w porównaniu z połączeniem pembrolizumabu i lenwatynibu, jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC)”
5 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Jednoramienne badanie 2 fazy, prowadzone metodą otwartej próby, dotyczące stosowania pembrolizumabu w połączeniu z lenwatynibem u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym niejasnokomórkowym rakiem nerki w pierwszej linii leczenia (nccRCC *KEYNOTE-B61)”
6 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Otwarte badanie I fazy, z fazami eskalacji dawki i rozszerzenia kohort, zastosowanego po raz pierwszy u człowieka badanego produktu leczniczego MGD019, będącego białkiem DART o podwójnej swoistości, wiążącym się z PD-1 oraz CTLA-4, u chorych na nowotwory w stadium nieoperacyjnym lub z przerzutami
7 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Wieloośrodkowe, prowadzonew grupach równoległych badanie 2 fazy oceniające pembrolizumab (MK-3475) lub MK-1308A (preparat złożony zawierający quavonlimab (MK-1308)/pembrolizumab) u uczestników z rakiem jelita grubego w IV stopniu zaawansowania z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H) lub z niezgodnością deficytu naprawczego (dMMR): (MK-1308A-008)”
8 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania belzutifanu (MK-6482) w skojarzeniu z pembrolizumabem (MK-3475) w porównaniu do placebo w skojarzeniu z pembrolizumabem w leczeniu adjuwantowym chorych na raka nerkowokomórkowego typu jasnokomórkowego (ccRCC) po nefrektomii (MK-6482-022)”
9 Szpital Szamocka Jakub Żołnierek “Badanie kliniczne III fazy prowadzone jako próba otwarta z randomizacją i grupą kontrolną oceniające enfortumab wedotin w połączeniu z pembrolizumabem w porównaniu z samą chemioterapią u chorych na uprzednio nieleczonego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka dróg moczowych

Sponsorzy & CRO

LUX MED Onkologia zaprasza do współpracy w realizowaniu badań klinicznych w zakresie onkologii. W naszych placówkach opiekujemy się pacjentami w ramach kontraktu z NFZ a także mamy dostęp do pełnej diagnostyki i zaplecza szpitalnego z operatywą. Informacje o nowych potencjalnych badaniach prosimy kierować do Działu Badań Klinicznych.

LUX MED Onkologia offers to Sponsors and CRO cooperation in conducting clinical trials in the field of oncology. We have access to large patient population treated in our Sites as well as to unmerouse Investigators and Study Team members. Our Sites are hospital based with access to full diagnostic range and surgery care. Please contact Clinical Trial Department to learn more or to share the Feasibility.

Dział Badań Klinicznych
LUX MED Onkologia
ul. Szamocka 6
01-748 Warszawa

Kierownik:
Piotr Sawicki
tel.: +48 725269097
e-mail: piotr.sawicki@luxmed.pl

Badania kliniczne

Clinical Trials Department
LUX MED Onkologia
ul. Szamocka 6
01-748 Warszawa

Head of Department:
Piotr Sawicki
m: +48 725269097
e: piotr.sawicki@luxmed.pl

Close Menu