Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Badania kliniczne

W LUX MED Onkologia prowadzone są badania kliniczne nowych leków i terapii. Poprzez możliwość udziału w badaniach klinicznych oferujemy naszym pacjentom dostęp do nowoczesnych i niefinansowanych w ramach świadczeń gwarantowanych terapii. Badania prowadzone są nad lekami jeszcze niedostępnymi w Polsce lub dostępnymi, ale niefinansowanymi przez NFZ.

Prowadzone u nas badania oferowane są wszystkim pacjentom, również w przypadku zaawanasowanego stadium choroby, gdzie dotychczasowe leczenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Jest to więc szansa dla tych chorych na dostęp do kolejnej opcji terapeutycznej

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Badania kliniczne prowadzone w naszych placówkach posiadają zgodę Komisji Bioetycznej oraz są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwa Główny Badacz oraz Zespół Badawczy w skład, którego wchodzą lekarze, pielęgniarki oraz farmaceuci.

W ramach udziału w badaniu pacjent ma dostęp do bezpłatnych świadczeń lekarskich, diagnostycznych i leczniczych. Dodatkowo otrzymuje zwrot kosztów dojazdów na wizyty w trakcie trwania badania.

Udział w badaniu klinicznym jest zawsze dobrowolny, tzn. pacjent powinien podjąć samodzielnie decyzję o udziale w badaniu po dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi potencjalnymi korzyściami i zagrożeniami związanymi z danym badaniem.

Osoby zainteresowane badaniami klinicznymi w LUX MED Onkologia proszone są o kontakt z lekarzem prowadzącym. Jeśli nie jesteś jeszcze pacjentem LUX MED Onkologia, zapraszamy do umówienia wizyty w ramach NFZ w poradni onkologicznej.

Więcej informacji na temat badań klinicznych w serwisie Agencji Badań Medycznych: pacjentwbadaniach.abm.gov.pl

Planowane badania kliniczne

Kod badania Wskazanie Główny Badacz Nazwa badania Status
 3475-B15 Rak pęcherza moczowego Jakub Żołnierek A Phase 3, Randomized, Open-label Study to Evaluate Perioperative Enfortumab Vedotin Plus Pembrolizumab (MK-3475) Versus Neoadjuvant Gemcitabine and Cisplatin in Cisplatin-eligible Participants with Muscle-invasive Bladder Cancer (KEYNOTE-B15 / EV-304) PLANOWANE
 IMM-101-020 Rak trzustki Jakub Żołnierek Randomizowane, wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie fazy III prowadzone w dwóch grupach w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności IMM-101 stosowanego w skojarzeniu z gemcytabiną i nab-paklitakselem (Gem/Nab-P) jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z przerzutowym przewodowym gruczolakorakiem trzustki (mPDAC) o złym stanie sprawności lub w podeszłym wieku. PLANOWANE
 J2J-MC-JZLH, EMBER-4 Rak piersi Karolina Owsik A Study of Imlunestrant Versus Standard Endocrine Therapy in Participants With Early Breast Cancer (EMBER-4) PLANOWANE
 CP-MGC018-03 Rak prostaty Jakub Żołnierek A Phase 2/3, Randomized, Open-label, Study of MGC018 Versus Androgen Receptor Axis-targeted Therapy (Abiraterone or Enzalutamide) in Participants with Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer PLANOWANE
 C2321001 Rak płuca, rak prostaty Jakub Żołnierek A PHASE I DOSE ESCALATION AND EXPANDED COHORT STUDY OF PF-06821497 IN THE TREATMENT OF ADULT PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY SMALL CELL LUNG CANCER (SCLC), CASTRATION RESISTANT PROSTATE CANCER (CRPC) AND FOLLICULAR LYMPHOMA (FL) PLANOWANE

Aktualne badania kliniczne

Kod Badania Wskazanie Główny Badacz Nazwa badania Status
 MK-3475-905 Rak pęcherza moczowego Jakub Żołnierek “Randomizowane badanie 3 fazy w celu porównania cystektomii w połączeniu z okołooperacyjnym pembrolizumabem z samą cystektomią u uczestników niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną z naciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego (KEYNOTE-905)” OTWARTE
 MK-1308a-008 Rak jelita grubego Jakub Żołnierek “Wieloośrodkowe, prowadzone w grupach równoległych badanie 2 fazy oceniające pembrolizumab (MK-3475) lub MK-1308A (preparat złożony zawierający quavonlimab (MK-1308)/pembrolizumab) u uczestników z rakiem jelita grubego w IV stopniu zaawansowania z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H) lub z niezgodnością deficytu naprawczego (dMMR): (MK-1308A-008)” OTWARTE
 MK-3475-B49 Rak piersi Łukasz Grzęda “Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu do placebo w skojarzeniu z chemioterapią u uczestników zakwalifikowanych do chemioterapii, z dodatnim receptorem hormonalnym, ujemnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HR+/HER2-), z lokalnie nawracającym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem piersi (KEYNOTE-B49)” OTWARTE
 6482-022 Rak nerki Jakub Żołnierek “A Multi-center, Double-Blind, Randomized Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Belzutifan (MK-6482) plus Pembrolizumab (MK- 3475) Versus Placebo plus Pembrolizumab, in the Adjuvant Treatment of Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) Post Nephrectomy” OTWARTE
 20210098, FORTITUDE-102 Rak żołądka Jakub Żołnierek “A Phase 1b/3 Study of Bemarituzumab Plus Chemotherapy and Nivolumab Versus Chemotherapy and Nivolumab Alone in Subjects With Previously Untreated Advanced Gastric and Gastroesophageal Junction Cancer With FGFR2b Overexpression (FORTITUDE-102)” OTWARTE
 OATD-02-C-01 Rak jelita grubego, rak jajnika, rak trzustki, rak nerki Karolina Owsik “Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy I z eskalacją dawki oraz z zastosowaniem po raz pierwszy u człowieka, mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania, tolerancji i aktywności przeciwnowotworowej OATD-02 u pacjentów z wybranymi zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi (rak jelita grubego, rak jajnika, rak trzustki lub rak nerkowokomórkowy)” OTWARTE
CP-MGC018-03 Rak gruczołu krokowego Jakub Żołnierek “Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II, dotyczące dwóch poziomów dawek wobramitamabu duokarmazyny u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację (TAMARACK)” OTWARTE
OATD-02-C-02 Guz lity Maciej Studziński “Otwarte wieloośrodkowe badanie rollover mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i aktywności przeciwnowotworowej OATD-02 u pacjentów z wybranymi zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi, którzy ukończyli badanie OATD-02-C-01 z zastosowaniem po raz pierwszy u człowieka” OTWARTE
MK-3475-B49 Rak piersi Jakub Żołnierek “Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu do placebo w skojarzeniu z chemioterapią u uczestników, zakwalifikowanych do chemioterapii, z dodatnim receptorem hormonalnym, ujemnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HR + / HER2-), z lokalnie nawracającym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem piersi (KEYNOTE-B49)” OTWARTE
C2321001 Rak płuc, rak gruczołu krokowego, chłoniak Jakub Żołnierek “Badanie fazy I z eskalacją dawki i rozszerzeniem kohorty oceniające PF-06821497 w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie drobnokomurkowym rakiem płuc, rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację i chłoniakiem grudkowym” OTWARTE
CELC-G-301 Rak piersi Maciej Studziński “Dwuczęściowe, otwarte, randomizowane badanie kliniczne III fazy porównujące stosowanie gedatolizybu w skojarzeniu z palbocyklibem i fulwestrantem ze standardowym leczeniem u pacjentek z zaawansowanym HR-dodatnim, HER2-ujemnym rakiem piersi wcześniej leczonych inhibitorem CDK4/6 w skojarzeniu z terapią niesteroidowymi inhibitorami aromatazy (VIKTORIA-1)” OTWARTE

Sponsorzy & CRO

LUX MED Onkologia zaprasza do współpracy w realizowaniu badań klinicznych w zakresie onkologii. W naszych placówkach opiekujemy się pacjentami w ramach kontraktu z NFZ a także mamy dostęp do pełnej diagnostyki i zaplecza szpitalnego z operatywą. Informacje o nowych potencjalnych badaniach prosimy kierować do Działu Badań Klinicznych.

Dział Badań Klinicznych
LUX MED Onkologia
ul. Szamocka 6
01-748 Warszawa

Kierownik:
Piotr Sawicki
tel.: +48 725269097
e-mail: piotr.sawicki@luxmed.pl

LUX MED Onkologia offers to Sponsors and CRO cooperation in conducting clinical trials in the field of oncology. We have access to large patient population treated in our Sites as well as to unmerouse Investigators and Study Team members. Our Sites are hospital based with access to full diagnostic range and surgery care. Please contact Clinical Trial Department to learn more or to share the Feasibility.

Clinical Trials Department
LUX MED Onkologia
ul. Szamocka 6
01-748 Warszawa

Head of Department:
Piotr Sawicki
m: +48 725269097
e: piotr.sawicki@luxmed.pl

Close Menu