Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Badania kliniczne

Badania kliniczne – szpital aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków – głównie  onkologicznych i kardiologicznych jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale niefinansowanych przez NFZ. Badania te prowadzone są także w przypadku zaawansowanych stadiów choroby nowotworowej, gdzie dotychczasowe leczenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Jest to więc szansa dla tych chorych na dostęp do kolejnej opcji terapeutycznej.

Protokoły badań klinicznych są obecnie konstruowane w taki sposób, aby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i korzyść kliniczną dla uczestników badania, nad czym czuwają komisje bioetyczne i odpowiednie instytucje rządowe.

Udział w badaniu klinicznym jest zawsze dobrowolny, tzn. pacjent powinien podjąć samodzielnie decyzję o udziale w badaniu po dokładnym zapoznaniu się z wszystkimi potencjalnymi korzyściami i zagrożeniami związanymi z daną terapią.

Zgodnie z zaleceniami komisji bioetycznych, pacjenci onkologiczni uczestniczący w badaniach klinicznych nie powinni otrzymywać samego placebo. Dlatego większość badań jest skonstruowana w taki sposób, że chorzy otrzymują najlepsze dostępne leczenie uznane za standardowe w danej chorobie plus placebo lub lek badany. Podawanie samego placebo jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy powszechnie przyjętym standardem postępowania jest nie robienie niczego (tylko obserwacja). Nawet w takiej sytuacji protokoły badawcze przewidują często „crossing over” – w wypadku progresji choroby pacjent, który otrzymywał placebo jest włączany do grupy z aktywnym lekiem.

Osoby zainteresowane leczeniem w ramach badań klinicznych, są proszone o zapisywanie się do naszych Poradni Onkologicznych.

Aktualne badania kliniczne

Kod Badania Wskazanie Główny Badacz Nazwa badania Status
 MK-3475-905 Rak pęcherza moczowego Jakub Żołnierek “Randomizowane badanie 3 fazy w celu porównania cystektomii w połączeniu z okołooperacyjnym pembrolizumabem z samą cystektomią u uczestników niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną z naciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego (KEYNOTE-905)”” OTWARTE
 MK-1308a-008 Rak jelita grubego Jakub Żołnierek “Wieloośrodkowe, prowadzone w grupach równoległych badanie 2 fazy oceniające pembrolizumab (MK-3475) lub MK-1308A (preparat złożony zawierający quavonlimab (MK-1308)/pembrolizumab) u uczestników z rakiem jelita grubego w IV stopniu zaawansowania z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H) lub z niezgodnością deficytu naprawczego (dMMR): (MK-1308A-008)”” OTWARTE
 MK-3475-B49 Rak piersi Łukasz Grzęda “Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu do placebo w skojarzeniu z chemioterapią u uczestników zakwalifikowanych do chemioterapii, z dodatnim receptorem hormonalnym, ujemnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HR+/HER2-), z lokalnie nawracającym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem piersi (KEYNOTE-B49)”” OTWARTE
 6482-022 Rak nerki Jakub Żołnierek “A Multi-center, Double-Blind, Randomized Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Belzutifan (MK-6482) plus Pembrolizumab (MK- 3475) Versus Placebo plus Pembrolizumab, in the Adjuvant Treatment of Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) Post Nephrectomy” OTWARTE
 20210098, FORTITUDE-102 Rak żołądka Jakub Żołnierek “A Phase 1b/3 Study of Bemarituzumab Plus Chemotherapy and Nivolumab Versus Chemotherapy and Nivolumab Alone in Subjects With Previously Untreated Advanced Gastric and Gastroesophageal Junction Cancer With FGFR2b Overexpression (FORTITUDE-102)” OTWARTE
 OATD-02-C-01 Rak jelita grubego, rak jajnika, rak trzustki, rak nerki Karolina Owsik “Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy I z eskalacją dawki oraz z zastosowaniem po raz pierwszy u człowieka, mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania, tolerancji i aktywności przeciwnowotworowej OATD-02 u pacjentów z wybranymi zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi (rak jelita grubego, rak jajnika, rak trzustki lub rak nerkowokomórkowy)” OTWARTE

Archiwalne badania kliniczne

Kod badania Główny Badacz Nazwa badania Status
M11-089 Tomasz Sarosiek „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III mające na celu porównanie weliparybu w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem do placebo z karboplatyną i paklitakselem u nieleczonych wcześniej pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP; ang. Non-Small Cell Lung Cancer – NSCLC)” Rekrutacja zakończona
D0819C00003 Tomasz Sarosiek „A Phase III, Open Label, Randomised, Controlled, Multi-centre Study to assess the efficacy and safety of Olaparib Monotherapy versus Physician’s Choice Chemotherapy in the Treatment of Metastatic Breast Cancer Patients with germline BRCA1/2 Mutations” Rekrutacja zakończona
ARRAY-818-302 Małgorzata Stelmaszuk “Wieloośrodkowe badanie 3 fazy, prowadzone jako próba otwarta z randomizacją do jednego z trzech schematów leczenia: enkorafenib + cetuksymab +/- binimetynib oraz irynotekan + cetuksymab lub dożylna postać 5-fluorouracylu + kwas foliowy + irynotekan (FOLFIRI) + cetuksymab u chorych na przerzutowego raka jelita grubego z obecną mutacją BARF V600E, poprzedzone próbą bezpieczeństwa łącznego zastosowania preparatów enkorafenib + binimetynib + cetyksymab” Rekrutacja zakończona
TIDE-13-22 Tomasz Sarosiek „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych badanie, mające na celu ustalenie dawki oraz ocenę skuteczności różnych dawek elsiglutydu podawanego podskórnie u pacjentów z rakiem jelita grubego, otrzymujących chemioterapię opartą na 5-fluorouracylu (5-FU) w zapobieganiu biegunce wywołanej chemioterapią (CID)” Rekrutacja zakończona
SP005 (SOTIO) Bożena Sikora-Kupis „Wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, w grupach równoległych, oceniające skutecznoość i bezpieczeństwo DCVAC/PCa w porównaniu z placebo, u mężczyzn z hormonoopornym rakiem prostaty z przerzutami, zakwalifikowanych do pierwszej linii chemioterapii Rekrutacja zakończona
WO29074 Jakub Żołnierek „Randomizowane badanie fazy II oceniające stosowanie leku MPDL3280A w monoterapii lub w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu do stosowania sunitynibu u pacjentów z nieleczonym zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym„ Rekrutacja zakończona
I4T-MC-JVCU Tomasz Sarosiek „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane z uzyciem placebo badanie III fazy z zastosowaniem kapecytabiny z cisplatyną w połaczeniu z ramucirumabem lub bez ramucirumabu w leczeniu I linii chorych na gruczolakoraka żoładka lub połaczenia przełykowo-żołądkowego z przerzutami” Rekrutacja zakończona
I4T-MC-JVDC Bożena Sikora-Kupis „Randomizowane badanie II fazy oceniające farmakokinetykę i bezpieczeństwo stosowania czterech schematów dawkowania ramucyrumabu w drugiej linii leczenia gruczolakoraka żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego” Rekrutacja zakończona
I4T-MC-JVDB Tomasz Sarosiek „Randomizowane badanie II fazy oceniające farmakokinetykę i bezpieczeństwo stosowania czterech schematów dawkowania ramucyrumabu w drugiej linii leczenia gruczolakoraka żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego” Rekrutacja zakończona
I4T-MC-JVDE Tomasz Sarosiek „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane z użyciem placebo badanie III fazy poświęcone ocenie ramucyrumabu wraz z najlepszym leczeniem wspomagającym w porównaniu do placebo wraz z najlepszym leczeniem wspomagającym w II linii leczenia chorych na raka wątrobowokomórkowego z podwyższonym stężeniem alfa-fetoproteiny, u których w ramach I linii leczenia stosowano sorafenib” Rekrutacja zakończona
I3Y-MC-JPBX Tomasz Sarosiek „Randomizowane badanie II fazy porównujące stosowanie abemacyklibu (LY2835219) wobec docetakselu w leczeniu chorych na płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca w IV stopniu zaawansowania klinicznego po wcześniejszej chemioterapii opartej na pochodnych platyny” Rekrutacja zakończona
TLC 177.6 Jakub Żołnierek „Randomizowane, otwarte badanie biorównoważności i bezpieczeństwa iniekcji chlorowodorku doksorubicyny w postaci liposomalnej z zastosowaniem metody naprzemiennej (crossover) u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika„ Rekrutacja zakończona
LAP 117314 Tomasz Sarosiek „Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II oceniające profilaktyczne stosowanie oktreotydu w celu zapobiegania lub redukowania częstości występowania i stopnia nasilenia biegunek u pacjentów otrzymujących lapatynib z kapecytabiną w ramach leczenia przerzutowego raka piersi„ Rekrutacja zakończona
LAP 112620 Tomasz Sarosiek „Randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy II porównujące stosowanie lapatynibu w skojarzeniu z winorelbiną lub kapecytabiną w leczeniu pacjentek z przerzutowym rakiem piersi z nadekspresją ErbB2″ Rekrutacja zakończona
VEG 113387 Tomasz Sarosiek „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie zaślepionej próby, kontrolowane placebo, badanie III fazy w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa adjuwantowego leczenia pazopanibem u chorych z miejscowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem nerki po nefrektomii” Rekrutacja zakończona
EGF 114299 Tomasz Sarosiek „Badanie III fazy porównujące bezpieczeństwo i skuteczność lapatynibu, z trastuzumabem i inhibiotorem aromatazy (AI) z trastuzumabem i AI z lapatynibem i AI jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentek po menopauzie z HER2- dodatnim i dodatnim ststusem receptorów hormonalnych, przerzutowym rakiem piersi, po podawaniu trastuzumabu i leczenia hormonalnego w leczeniu neoadiuwantowym i/lub adjuwantowym” Rekrutacja zakończona
B3271002 Małgorzata Stelmaszuk „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie III fazy preparatu PF-05280014 w skojarzeniu z paklitakselem w porównaniu z trastuzumabem w skojarzeniu z paklitakselem jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami” Rekrutacja zakończona
3104007 (ARAMIS) Bożena Sikora-Kupis „Międzynarodowe, randomizowane, potwierdzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ODM-201 u mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka, z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego bez przerzutów” Rekrutacja zakończona
MYL-Her 3001 Tomasz Sarosiek „Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane badanie III fazy prowadzone w grupach równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Hercules plus Taksan porównawczo do HERCEPTYNY plus Taksan jako terapii pierwszej linii u pacjentek z przerzutowym HER2-dodatnim rakiem piersi„ Rekrutacja zakończona
2014-PT026 Tomasz Sarosiek Kluczowe badanie kliniczne III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, oceniające preparat XILONIX u pacjentów z objawowym rakiem jelita grubego, opornym na standardowe leczenie” Rekrutacja zakończona
2012-PT023 Tomasz Sarosiek „Badanie III fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające wpływ XILONIX na wydłużenie przeżycia całkowitego u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego„ Rekrutacja zakończona
001-15 Bartosz Itrych „Otwarte, nieporównawcze, prospektywne, wieloośrodkowe badanie po wprowadzeniu leku do obrotu mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności preparatu Accofil (rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów firmy Accord Healthcare Limited UK) u pacjentów otrzymujących chemioterapię mielosupresyjną„ Rekrutacja zakończona
MK-3475-045 Jakub Żołnierek „Badanie kliniczne III fazy, z randomizacją, leku pembrolizumab (MK-3475) w porównaniu z paklitakselem lub winfluniną u pacjentów z nawracającym lub postępującym przerzutowym rakiem z nabłonka dróg moczowych„ Rekrutacja zakończona
CLEE011F2301 Tomasz Sarosiek „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie, porównujące stosowanie preparatu ribociclib podawanego wraz z fulwestrantem w leczeniu pacjentek po menopauzie, chorujących na HER2-ujemnego, zaawansowanego raka piersi wykazującego ekspresję receptorów hormonalnych, które nie były wcześniej leczone lub były leczone tylko jedną linią leczenia hormonalnego” Rekrutacja zakończona
BBI608-336 Małgorzata Stelmaszuk „Badanie kliniczne III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną przyjmującą placebo, porównujące stosowanie preparatu BBI608 z dodatkiem cotygodniowejdawki paklitakselu do placebo z dodatkiem cotygodniowejdawki paklitakselu u dorosłych chorych, uprzednio leczonych na zaawansowanego gruczolakoraka żołądka i złącza żołądkowo-przełykowego” Rekrutacja zakończona
CV-9104-004 Tomasz Sarosiek „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane przez placebo badanie kliniczne fazy I/II szczepionki przeciwnowotworowej (CV9104) pochodnej-RNActive, u pacjentów z nowotworem prostaty z przerzutami, bez objawów choroby lub z minimalnymi jej objawami, opornym na kastrację” Rekrutacja zakończona
PM0259 CA 233 B0 Tomasz Sarosiek „Randomizowane badanie fazy II porównujące doustną winorelbinę stosowaną w monoterapii według dwóch róąnych schematów jako chemioterapię pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi„ Rekrutacja zakończona
CT-P6 3.2 Tomasz Sarosiek „Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych z grupą kontrolną przyjmującą czynny lek, mające porównać skuteczność i bezpieczeństwo preparatu CT P6 i herceptyny jako terapii neoadjuwentowej i adjuwentowej w leczeniu pacjentek z HER2-dodatnim wczesnym stadium raka piersi„ Rekrutacja zakończona
ABP980/20120283 Małgorzata Stelmaszuk „Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnie ślepiej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu ABP 980 w porównaniu z trastuzumabem u pacjentek z rakiem piersi z obecnością antygenu HER2 we wczesnym stadium zaawansowania” Rekrutacja zakończona
REP0114 Tomasz Sarosiek „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo badanie fazy II dotyczące porównania stosowania paklitakselu w skojarzeniu z reparyksyną i paklitakselu w monoterapii w leczeniu pierwszej linii potrójnie negatywnego raka piersi w stadium przerzutów” Rekrutacja zakończona
PH3-01 Tomasz Sarosiek „PRESENT: Zapobieganie wznowie we wczesnym stadium raka piersi, z przerzutami do węzłów chłonnych o niskiej do umiarkowanej ekspresji receptora HER2, z zastosowaniem leczenia preparatem NeuVax” Rekrutacja zakończona
NEPA-15-18 Małgorzata Stelmaszuk „Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III prowadzone z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie, oceniające bezpieczeństwo stosowania i skuteczność preparatu skojarzonego pro-netupitant/palonosetron (260 mg/0,25 mg) podawanego dożylnie w zapobieganiu nudnościom i wymiotom indukowanym chemioterapią u chorych leczonych powtarzanymi cyklami chemioterapii o wysokim ryzyku wystąpienia wymiotów” Rekrutacja zakończona
SB3-G31-BC Tomasz Sarosiek „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, wieloośrodkowe badanie III fazy prowadzone w celu porównania skuteczności, bezpieczeństwa, farmakokinetyki i immunogenności preparatu SB3 (proponowany lek biopodobny do trastuzumabu) i produktu Herceptin u kobiet z nowo zdiagnozowanym HER2 dodatnim rakiem piersi we wczesnym lub lokalnie zaawansowanym stadium rozwoju, stosowanych w leczeniu neoadjuwantowym” Rekrutacja zakończona
1302.5 Tomasz Sarosiek „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania substancji BI695502 w połączeniu z chemioterapią w porównaniu z lekiem Avastin w połaczeniu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuc„ Rekrutacja zakończona
WO29637 Jakub Żołnierek „Randomizowane, prowadzone metodą otwartą badanie kliniczne fazy III, porównujące stosowanie MPDL3280A (przeciwciała anty PD-L1) w skojarzeniu z bewacizumabem ze stosowaniem sunitinibu u pacjentów z nieleczonym zaawansowanym rakiem nerki„ Rekrutacja zakończona
BO29159 Bartosz Itrych „Wieloośrodkowe badanie otwarte z jednym ramieniem terapeutycznym oceniające bezpieczeństwo stosowania leku Herceptin® S.C. w skojarzeniu z lekiem Perjeta® i Docetakselem w leczeniu pacjentek z Her-2 dodatnim zaawansowanym rakiem sutka(z przerzutami lub nawrotami miejscowymi).” Rekrutacja zakończona
CL2-95005-002-POL Bartosz Itrych „Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy drugiej, porównujące lek S 95005 podawany razem z bewacizumabem do kapecytabiny podawanej razem z bewacizumabem u pacjentów z uprzednio nieleczonym przerzutowym rakiem jelita grubego, którzy nie kwalifikują się do intensywnego leczenia” Rekrutacja zakończona
HALO-109-301 Bożena Sikora-Kupis „Wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i kontrolą placebo mające na celu porównanie terapii pegylowaną rekombinowaną ludzką hialuronidazą (PEGPH20) w połączeniu z nab-paklitakselem i gemcytabiną do terapii złożonej z placebo, nab-paklitakselu i gemcytabiny w leczeniu gruczolakoraka przewodowego trzustki w IV stopniu zaawansowania z wysoką akumulacją hialuronianu u nieleczonych wcześniej chorych” Rekrutacja zakończona
B9991010 Wojciech Rogowski „Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Awelumabu (MSB0010718C) w skojarzonym leczeniu z/lub chemioterapią u pacjentek z wcześniej nieleczonym nabłonkowym rakiem jajnika Javelin Ovarian 100″ Rekrutacja zakończona
CL3-95005-004-POL Wojciech Rogowski „Otwarte badanie kliniczne fazy IIIb umożliwiające uprzednio leczonym pacjentom z przerzutowym rakiem jelita grubego wcześniejszy dostęp do leczenia triflurydyną/typiracylem (S 95005/TAS-102)” Rekrutacja zakończona
SB3-G31-BC-E Tomasz Sarosiek „Długoterminowe badanie kontrolne mające na celu ocenę bezpieczeństwa kardiologicznego pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym lub miejscowo zaawansowanym stadium, którzy ukończyli badanie SB3-G31-BC” Rekrutacja zakończona
EMR100070-008 Maja Wasylecka-Morawiec „Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III dotyczące stosowania awelumabu (MSB0010718C) jako leczenia trzeciego rzutu nieresekcyjnego, nawracającego lub przerzutowego gruczolakoraka żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego.” Rekrutacja zakończona
D0816R00012 Tomasz Sarosiek „Międzynarodowe badanie dotyczące biomarkerów dla raka piersi, standardowej opieki i wyników w rzeczywistej praktyce medycznej” Rekrutacja zakończona
SPI-GCF-302 Jakub Żołnierek „Randomizowane badanie kliniczne z otwartą próbą i aktywną kontrolą SPI-2012 (Eflapegrastim) w porównaniu z Pegfilgrastim w leczeniu neutropenii wywołanej chemioterapią u chorych na raka piersi we wczesnej fazie, otrzymujących Docetaksel i Cyklofosfamid (TC) (RECOVER)” Rekrutacja zakończona
BO39633 Jakub Żołnierek „Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby kliniczne badanie kontynuacyjne dotyczące pacjentów włączonych wcześniej do badania sponsorowanego przez Genentech i/lub F. Hoffmann-La Roche Ltd. z zastosowaniem atezolizumabu” (powiązane z WO29074 – rak nerki) Rekrutacja zakończona
MGAH22-04 Bartosz Itrych „Badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją oceniające zastosowanie margetuksimabu lub trastuzumabu w połączeniu z chemioterapią w leczeniu przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi u chorych wymagających leczenia systemowego, u których uprzednio stosowano terapię anty-HER2″ Rekrutacja zakończona
LDOS003 Bartosz Itrych „Otwarte randomizowane badanie II fazy, porównujące stosowanie immunokoniugatu L-DOS47 w skojarzeniu z winorelbiną i cisplatyną wobec samej winorelbiny z cisplatiną u chorych na raka gruczołowego płuca„ Rekrutacja zakończona
B-701-U22 Bartosz Itrych „Wieloośrodkowe badanie fazy Ib/2 prowadzone metodą otwartej próby dotyczące stosowania nowego inhibitora FGFR3 (B-701) w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią raka urotelialnego, u których wystąpiła progresja po chemioterapii opartej na związkach platyny” Rekrutacja zakończona
TX05-03 Bartosz Itrych „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, badanie fazy III oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność preparatu TX05, w porównaniu z preparatem Herceptin u pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania” Rekrutacja zakończona
I3Y-MC-JPCF Tomasz Sarosiek „Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy, porównujące stosowanie abemacyklibu w połączeniu ze standardową hormonoterapią usupełniającą do stosowania samej standardowej hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi we wczesnej fazie u pacjentów z wysokim ryzykiem zachorowania, z przerzutami do węzłów chłonnych, z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2″ Rekrutacja zakończona
D081CC00006 Tomasz Sarosiek „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, jako leczenie uzupełniające u pacjentów z mutacjami BRCA1/2 linii zarodkowej i wysokiego ryzyka HER-2 ujemnym pierwotnym rakiem piersi, którzy zakończyli definitywne leczenie lokalne oraz chemioterapię neoadjuwantową lub uzupełniającą” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 MGAH22-04 Bartosz Itrych „Badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją oceniające zastosowanie margetuksimabu lub trastuzumabu w połączeniu z chemioterapią w leczeniu przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi u chorych wymagających leczenia systemowego, u których uprzednio stosowano terapię anty-HER2″ Rekrutacja zakończona
FIELDORFA 40 LDOS003 Bartosz Itrych „Otwarte randomizowane badanie II fazy, porównujące stosowanie immunokoniugatu L-DOS47 w skojarzeniu z winorelbiną i cisplatyną wobec samej winorelbiny z cisplatiną u chorych na raka gruczołowego płuca Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 B-701-U22 Bartosz Itrych „Wieloośrodkowe badanie fazy Ib/2 prowadzone metodą otwartej próby dotyczące stosowania nowego inhibitora FGFR3 (B-701) w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią raka urotelialnego, u których wystąpiła progresja po chemioterapii opartej na związkach platyny” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 TX05-03 Bartosz Itrych „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, badanie fazy III oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność preparatu TX05, w porównaniu z preparatem Herceptin u pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 I3Y-MC-JPCF Tomasz Sarosiek „Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy, porównujące stosowanie abemacyklibu w połączeniu ze standardową hormonoterapią usupełniającą do stosowania samej standardowej hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi we wczesnej fazie u pacjentów z wysokim ryzykiem zachorowania, z przerzutami do węzłów chłonnych, z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2″ Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 D081CC00006 Tomasz Sarosiek „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, jako leczenie uzupełniające u pacjentów z mutacjami BRCA1/2 linii zarodkowej i wysokiego ryzyka HER-2 ujemnym pierwotnym rakiem piersi, którzy zakończyli definitywne leczenie lokalne oraz chemioterapię neoadjuwantową lub uzupełniającą” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 AVA-CIT-330 Magdalena Miedzińska „Randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, z kontynuacją leczenia prowadzoną metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania awatrombopagu w leczeniu małopłytkowości indukowanej chemioterapią u pacjentów z aktywnymi niehematologicznymi nowotworami złośliwymi” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 R2810-ONC-1763 Jakub Żołnierek „Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie terapii standardową i wysoką dawką REGN2810 (Cemiplimab przeciwciało ANTY-PD-1) w skojarzeniu z Ipilimumabem (przeciwciało ANTY-CTLA-4) w leczeniu drugiego rzutu u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z ekspresją PD-L1 na mniej niż 50% guzów” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 MK-3475-859 Jakub Żołnierek „Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem pembrolizumabu (MK-3475) i chemioterapii w porównaniu z placebo i chemioterapią w pierwszej linii leczenia u uprzednio nieleczonych uczestników z nieoperacyjnym lub przerzutowym gruczolakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego negatywnym wynikiem HER2 (KEYNOTE-859)” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 ODO-TE-B202 Karolina Owsik “Wieloośrodkowe badanie II fazy dotyczące stosowania tesetakselu i trzech innych inhibitorów PD-(L)1 u pacjentów z potrójnie ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi oraz stosowania tesetakselu w monoterapii u pacjentów w podeszłym wieku z HER2-ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 058416 CASS Jakub Żołnierek “Prospektywne, nieinterwencyjne badanie z użyciem kabozantynibu w tabletkach w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC) u dorosłych pacjentów, u których uprzednio zastosowano terapię celowaną ukierunkowaną na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF)” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 MK-7902-011 Jakub Żołnierek “Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy w celu porównania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pembrolizumabu (MK 3475) w skojarzeniu z lenwatynibem (E7080/MK 7902) do pembrolizumabu z placebo w pierwszej linii leczenia lokalnie zaawansowanego lub przerzutowego raka urotealialnego u uczestników niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną, u których stwierdzono ekspresję PD-L1 w guzie, a także uczestników niekwalifikujących się do leczenia chemioterapią w oparciu o pochodne platyny, niezależnie od ekspresji PD-L1 (LEAP-011)” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 MK-3475-676 Jakub Żołnierek ” Randomizowane, kontrolowane za pomocą komparatora, badanie kliniczne fazy III mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z Bacillus Calmette-Guerin (BCG) u uczestników z przetrwałym lub nawracającym wysokim ryzykiem raka nienaciekającego błonę mięśniową pęcherza moczowego (HR NMIBC) po indukcji BCG (KEYNOTE-676)” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6 D3614C00001 Karolina Owsik “Badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, oceniające skuteczność stosowania kapiwasertibu z paklitakselem w porównaniu do placebo z paklitakselem, jako pierwszej linii leczenia dla pacjentów z histologicznie potwierdzonym, miejscowo zaawansowanym (nieoperacyjnym) lub przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piersi” Otwarte
FIELDORFA 40 ODO-TE-B202 Łukasz Grzęda “Wieloośrodkowe badanie II fazy dotyczące stosowania tesetakselu i trzech innych inhibitorów PD-(L)1 u pacjentów z potrójnie ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi oraz stosowania tesetakselu w monoterapii u pacjentów w podeszłym wieku z HER2-ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi” Rekrutacja zakończona
SZAMOCKA 6
CP-MGC018-01 Jakub Żołnierek “Otwarte badanie fazy 1/2, z eskalacją dawki, zastosowanego po raz pierwszy u człowieka badanego produktu leczniczego MGC018 (będącego koniugatem przeciwciała anty-B7-H3) w monoterapii oraz w połączeniu z MGA012 (będącego przeciwciałem anty-PD-1) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi” Rekrutacja zakończona
 Szpital Szamocka R2810-ONC-1763 Rak płuca Jakub Żołnierek „Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie terapii standardową i wysoką dawką REGN2810 (Cemiplimab przeciwciało ANTY-PD-1) w skojarzeniu z Ipilimumabem (przeciwciało ANTY-CTLA-4) w leczeniu drugiego rzutu u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z ekspresją PD-L1 na mniej niż 50% guzów” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka MK-3475-859 Rak żołądka Jakub Żołnierek „Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem pembrolizumabu (MK-3475) i chemioterapii w porównaniu z placebo i chemioterapią w pierwszej linii leczenia u uprzednio nieleczonych uczestników z nieoperacyjnym lub przerzutowym gruczolakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego negatywnym wynikiem HER2 (KEYNOTE-859)” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka ODO-TE-B202 Rak piersi Karolina Owsik “Wieloośrodkowe badanie II fazy dotyczące stosowania tesetakselu i trzech innych inhibitorów PD-(L)1 u pacjentów z potrójnie ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi oraz stosowania tesetakselu w monoterapii u pacjentów w podeszłym wieku z HER2-ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka 058416 CASS Rak nerki Jakub Żołnierek “Prospektywne, nieinterwencyjne badanie z użyciem kabozantynibu w tabletkach w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC) u dorosłych pacjentów, u których uprzednio zastosowano terapię celowaną ukierunkowaną na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF)” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka MK-7902-011 Rak pęcherza moczowego Jakub Żołnierek “Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy w celu porównania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pembrolizumabu (MK 3475) w skojarzeniu z lenwatynibem (E7080/MK 7902) do pembrolizumabu z placebo w pierwszej linii leczenia lokalnie zaawansowanego lub przerzutowego raka urotealialnego u uczestników niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną, u których stwierdzono ekspresję PD-L1 w guzie, a także uczestników niekwalifikujących się do leczenia chemioterapią w oparciu o pochodne platyny, niezależnie od ekspresji PD-L1 (LEAP-011)” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka MK-3475-676 Rak pęcherza moczowego Jakub Żołnierek ” Randomizowane, kontrolowane za pomocą komparatora, badanie kliniczne fazy III mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z Bacillus Calmette-Guerin (BCG) u uczestników z przetrwałym lub nawracającym wysokim ryzykiem raka nienaciekającego błonę mięśniową pęcherza moczowego (HR NMIBC) po indukcji BCG (KEYNOTE-676)” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka MK-3475-866 Rak pęcherza moczowego Jakub Żołnierek “Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy, w celu oceny okołooperacyjnego stosowania pembrolizumabu (MK-3475) z chemioterapią neoadjuwentową w porównaniu z okołooperacyjnym stosowaniem placebo z chemioterapią neoadjuwantową u uczestników z naciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego kwalifikującym się do leczenia cisplatyną (KEYNOTE-866)” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka RI-01-006 układ krwiotwórczy Hubert Heleniak “Badanie kliniczne 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją w grupach równoległych, mające na celu porównanie skuteczności, bezpieczeństwa raz immunogenności proponowanego biopodobnego rituksymabu (DRL_RI) z preparatem MabThera u nieleczonych wcześniej pacjentów chorych na chłoniaka grudkowego z pozytywnym antygenem różnicowania komórkowego CD-20, o małej masie nowotworu i II-IV stopniu zaawansowania” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka D3614C00001 Rak piersi Karolina Owsik “Badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, oceniające skuteczność stosowania kapiwasertibu z paklitakselem w porównaniu do placebo z paklitakselem, jako pierwszej linii leczenia dla pacjentów z histologicznie potwierdzonym, miejscowo zaawansowanym (nieoperacyjnym) lub przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piersi” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka ODO-TE-B202 Rak piersi Karolina Owsik “Wieloośrodkowe badanie II fazy dotyczące stosowania tesetakselu i trzech innych inhibitorów PD-(L)1 u pacjentów z potrójnie ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi oraz stosowania tesetakselu w monoterapii u pacjentów w podeszłym wieku z HER2-ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi” ZAMKNIĘTE
 Szpital Fieldorfa ODO-TE-B202 Rak piersi Łukasz Grzęda “Wieloośrodkowe badanie II fazy dotyczące stosowania tesetakselu i trzech innych inhibitorów PD-(L)1 u pacjentów z potrójnie ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi oraz stosowania tesetakselu w monoterapii u pacjentów w podeszłym wieku z HER2-ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka CP-MGC018-01 Rak prostaty Jakub Żołnierek “Otwarte badanie fazy 1/2, z eskalacją dawki, zastosowanego po raz pierwszy u człowieka badanego produktu leczniczego MGC018 (będącego koniugatem przeciwciała anty-B7-H3) w monoterapii oraz w połączeniu z MGA012 (będącego przeciwciałem anty-PD-1) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka MK-6482-012 Rak nerki Jakub Żołnierek “Prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK 3475) w skojarzeniu z MK 6482 i lenwatynibem, w porównaniu z połączeniem pembrolizumabu i lenwatynibu, jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC)” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka MK-3475-B61 Rak nerki niejasnokomórkowy Jakub Żołnierek “Jednoramienne badanie 2 fazy, prowadzone metodą otwartej próby, dotyczące stosowania pembrolizumabu w połączeniu z lenwatynibem u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym niejasnokomórkowym rakiem nerki w pierwszej linii leczenia (nccRCC*KEYNOTE-B61)” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka 42756493BLC2002 Rak pęcherza moczowego Jakub Żołnierek “Badanie fazy 1b-2 prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa, skuteczności farmakokinetyki oraz farmakodynamiki różnych schematów stosowania erdafitynibu u uczestników z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem urotelialnym” ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka CP-MGD019-01, TYDE Rak prostaty Jakub Żołnierek A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation and Cohort Expansion Study of MGD019, a Bispecific DART® Protein Binding PD-1 and CTLA-4 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms ZAMKNIĘTE
 Szpital Szamocka EV 302 Rak pęcherza moczowego Jakub Żołnierek An open- label, randomized, controlled phase 3 study of enfortumab vedotin in combination with pembrolizumab versus chemotherapy alone in previously untreated locally advanced or metastatic urothelial cancer ZAMKNIĘTE

Planowane badania kliniczne

Kod badania Wskazanie Główny Badacz Nazwa badania Status
 3475-B15 Rak pęcherza moczowego Jakub Żołnierek A Phase 3, Randomized, Open-label Study to Evaluate Perioperative Enfortumab Vedotin Plus Pembrolizumab (MK-3475) Versus Neoadjuvant Gemcitabine and Cisplatin in Cisplatin-eligible Participants with Muscle-invasive Bladder Cancer (KEYNOTE-B15 / EV-304) PLANOWANE
 IMM-101-020 Rak trzustki Jakub Żołnierek Randomizowane, wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie fazy III prowadzone w dwóch grupach w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności IMM-101 stosowanego w skojarzeniu z gemcytabiną i nab-paklitakselem (Gem/Nab-P) jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z przerzutowym przewodowym gruczolakorakiem trzustki (mPDAC) o złym stanie sprawności lub w podeszłym wieku. PLANOWANE
 J2J-MC-JZLH, EMBER-4 Rak piersi Karolina Owsik A Study of Imlunestrant Versus Standard Endocrine Therapy in Participants With Early Breast Cancer (EMBER-4) PLANOWANE
 CP-MGC018-03 Rak prostaty Jakub Żołnierek A Phase 2/3, Randomized, Open-label, Study of MGC018 Versus Androgen Receptor Axis-targeted Therapy (Abiraterone or Enzalutamide) in Participants with Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer PLANOWANE
 C2321001 Rak płuca, rak prostaty Jakub Żołnierek A PHASE I DOSE ESCALATION AND EXPANDED COHORT STUDY OF PF-06821497 IN THE TREATMENT OF ADULT PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY SMALL CELL LUNG CANCER (SCLC), CASTRATION RESISTANT PROSTATE CANCER (CRPC) AND FOLLICULAR LYMPHOMA (FL) PLANOWANE
Close Menu