Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Prawa Pacjenta

Dyrektor Medyczny lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku niektórych praw – także ze względu na możliwości organizacyjne.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 • korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących,
 • natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

PRAWO WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY

Pacjent ma prawo do wyboru:

 • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej,
 • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarza specjalisty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ,
 • placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ,
 • w ramach leczenia stomatologicznego – lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ,
 • w ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

PRAWO DO INFORMACJI

Pacjent ma prawo do:

 • informacji dotyczącej przysługujących mu prawach, o rodzaju, zakresie i osobach udzielających świadczeń u danego Świadczeniobiorcy, zrozumiałej i przystępnej informacji na temat badań, zabiegów i stanu zdrowia,
 • rezygnacji z otrzymywania informacji- Pacjent powinien dokładnie wskazać, z otrzymania, których informacji rezygnuje,
 • żądania drugiej opinii –  w razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; żądanie oraz ewentualną odmowę, lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej.

W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.

PRAWO DO WYRAŻENIA ZGODY

Pacjent ma prawo do wyboru:

 • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej,
 • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarza specjalisty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ,
 • placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ,
 • w ramach leczenia stomatologicznego – lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ,
 • w ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

PRAWO DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII LUB ORZECZENIA LEKARZA

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO ORAZ RODZINNEGO

Pacjent przebywający w placówce leczniczej, przeznaczonej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu), ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.

Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

PRAWO DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ

W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta placówka, w której pacjent przebywa, jest zobowiązana umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

W szpitalu LUX MED Onkologia przy ul. Szamockiej 6 w Warszawie opiekę duszpasterską sprawują księża z miejscowej Parafii Św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej 90:

 • Msza Święta – w kaplicy szpitalnej w każdą sobotę o godz. 19:30
 • w każdy wtorek i piątek od godz. 15:00 księża odwiedzają wszystkie sale szpitalne.

Pacjenci wszystkich szpitali LUX MED Onkologia, w sytuacjach zagrażających życiu, mają możliwość skorzystania z posługi duszpasterskiej „na wezwanie” – potrzebę taką należy zgłosić personelowi medycznemu.

Informacje o opiece duszpasterskiej dla osób wyznania rzymskokatolickiego w LUX MED Onkologia znajdziesz w artykule: Wizyta Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD LECZENIA

W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Zwłoka w udzieleniu pomocy, nie może jednak spowodować niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta. Jeżeli jednak lekarz podejmie taką decyzję, ma obowiązek:

 • uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem,
 • wskazać pacjentowi lekarza lub placówkę, w której pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia,
 • uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
Close Menu